علوم زیستی دریا
تاثیر پوشش آلژینات و کیتوزان غنی شده با اسید گالیک بر خواص کیفی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مریم خرم آبادی؛ آی ناز خدانظری؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.356805.2492

چکیده
  در این مطالعه تاثیر پوشش کیتوزان و آلژینات غنی شده با اسید گالیک  بر روی کیفیت و ماندگاری فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی 12 روز نگهداری در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل گروه 1) شاهد، 2) کیتوزان، 3) آلژینات، 4) آلژینات-کیتوزان ، 5) آلژینات- اسید گالیک، 6) کیتوزان- اسید گالیک و 7) آلژینات-کیتوزان-اسید گالیک بود. مقایسه بار باکتری‌های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر پوشش کیتوزان و زمان نگهداری بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی سوف با استفاده از روش سطح پاسخ

امید معتمدیان؛ احمد قره خانی؛ امیر توکمه چی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 92-103

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.263684.2408

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش‌دهی فیله‌های ماهی سوف با کیتوزان در طول نگهداری در دمای یخچال با استفاده از روش سطح پاسخ بود. به‌منظور بررسی فرآیند پوشش‌دهی فیله ماهی سوف با کیتوزان از سه سطح درصد کیتوزان (0/5، 1/25و 2 درصد) و سه زمان نگهداری (1، 11 و 21 روز) استفاده گردید و میزان pH، فعالیت آبی، شاخص تیوباربیتوریک اسید، تعداد باکتری‌های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 35-45

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43628

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت به تنش‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهی سفید با سه تکرار طراحی شد. بچه‌ماهیان سفید با میانگین وزنی 15/0 ± 76/1 گرم به ...  بیشتر