مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالحمید عابدیان؛ نعمت ا... محمودی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 37-49

چکیده
  تأثیر نوکلئوتید جیره در سطوح مختلف (صفر، 25/0 و 5/0 درصد در جیره کنترل) بر ساختار قسمت های مختلف روده در بچه آزاد ماهی دریایی خزر، Salmo trutta caspius با میانگین وزن 001/0±26/12 گرم بعد از 8 هفته بررسی گردید. آزمایش درون مخازن 300 لیتری آب شیرین با تراکم ذخیره سازی 35 قطعه بچه ماهی انجام شد. در پایان دوره پرورش جهت بررسی تأثیر نوکلئوتید بر ساختار بخشهای ...  بیشتر