علوم زیستی دریا
پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی

قاسم عشوری؛ وحید یاوری؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ وحید مرشدی؛ مهرداد فتح اللهی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9737

چکیده
  دراین تحقیق توانایی تاسماهیان سیبری با میانگین وزنی 4/0±3/19گرم در مواجهه با دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد برای یک دوره 40 روزه مورد مطالعه قرار گرفت. تیمار شاهد (F) چهار وعده روزانه در روز تا حد سیری تغذیه شد، تیمار اول (SRF1) 2 روز گرسنگی و 8 روز غذادهی مجدد، تیمار دوم (SRF2) 4 روز گرسنگی و 16 روز غذادهی مجدد و تیمار سوم (SRF3) 8 روز گرسنگی ...  بیشتر

پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 25-31

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بنزوآلفا پایرن (BaP) به عنوان یکی از مهم‌ترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های کورتیزول و تری یدوتیرونین (T3) در جنس نر ماهیان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صورت گرفت. بدین منظور و برای بررسی اثرات کوتاه مدت بنزوآلفاپایرن، به یک گروه از ماهیان بنزوآلفاپایرن محلول در روغن ...  بیشتر

اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 40-47

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بنزوآلفاپایرن (BaP) به عنوان یکی از مهمترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAH) بر سطوح کورتیزول پلاسما و فرآیند اسپرماتوژنز از طریق ارزیابی سطوح پلاسمایی هورمون تستوسترون در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus صورت گرفت. بدین منظور و برای بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بنزوآلفاپایرن، ماهیان ...  بیشتر