بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان

محمد مازندرانی؛ آمنه حسینی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15353

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم دریای خزر,Abramis brama, به انگل لیگولا اینتستینالیس در استان گلستان تعداد 92 نمونه ماهی از دو منطقه گرگانرود (61 نمونه) و دریاچه آلاگل( 31 نمونه) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان شیوع آلودگی به پلروسرکوئید انگل لیگولا اینتستینالیس در ماهیان سیم دریاچه آلاگل برای ماهیان نر، ماده و مجموع ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر

علیرضا صفاهیه؛ یعقوب جادی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 70-81

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.1506.1

چکیده
  در طی این تحقیق سمیت حاد دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر مطالعه گردید. آزمایش سمیت حاد به صورت ساکن و بر اساس روش استاندارد O.E.C.D به مدت 4 شبانه روز انجام و پارامترهای موثر فیزیکوشیمیایی آب شامل pH، اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید. آزمایشات ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با رهاسازی 3 عدد بچه ماهی به داخل آکواریوم هایی که ...  بیشتر