نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت.

4 پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور

چکیده

در طی این تحقیق سمیت حاد دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر مطالعه گردید. آزمایش سمیت حاد به صورت ساکن و بر اساس روش استاندارد O.E.C.D به مدت 4 شبانه روز انجام و پارامترهای موثر فیزیکوشیمیایی آب شامل pH، اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید. آزمایشات ابتدایی به منظور یافتن محدوده کشندگی با رهاسازی 3 عدد بچه ماهی به داخل آکواریوم هایی که به حجم 10 لیتر آبگیری شده بودند انجام شد و بعد از به دست آوردن محدوده کشندگی، تیمارهای نهایی با 5 تیمار و 3 تکرار برای تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) انجام پذیرفت. داده های حاصل با استفاده از روش آماری Probit در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. غلظت های کشندگی حاد 24 ساعت (LC50 24h)، 48 ساعت (LC50 48h)، 72 ساعت (LC50 72h) و 96 ساعت (LC50 96h) دیازینون بر بچه ماهی سیم به ترتیب 974/10، 391/10، 134/9 و 316/7 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. حداکثر غلظت مجاز سمیت (MATC) دیازینون بر بچه ماهی سیم، 73/0 میلی گرم بر لیتر و حداقل غلظت موثر (LOEC) این سم که به 96h LC10 اطلاق می گردد، 63/2 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. مقاومت ماهی سیم در برابر دیازینون نسبت به سایر گونه ها زیاد می باشد و محدوده کشندگی دیازینون بر ماهی سیم در یک طیف محدود می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abel, P. and Axiak, V. 1990. Ecotoxicology and the marine environment. Old University Building, Malta, P: 269.
Alijani Ardeshir, R., Zolgharnein, H., Movahedinia, A., Salamat, N. and Zabihi, E., 2017. Comparison of waterborne and intraperitoneal exposure to fipronil in the Caspian white fish (Rutilus frisii) on acute toxicity and histopathology. Toxicology Reports. 4: 348-357.
Ansari, B. A., Aslam, M. and Kumar, K. 1987. Diazinon toxicity: Activities of acetycholinesterase and Phosphatase in the nervous tissue of zebra fish Brachidanio rerio Cyprinidae. Acta Hydrochemical Hydrobioligica, 15(3):301-306.  
 
Banaee, M., Mirvagefei, R., Rafei, G. and Majazi Amiri, B. 2008. Effect of sub-lethal Diazinon Concentrations on Blood Plasma Biochemistry. Int. J. Environ. Res, 2(2): 189-198.
Banaee, M., Sureda, A., Mirvagefei, R. and Ahmadi. 2011. Effect of diazinon on biochemical parameters of blood in rainbow trout (oncorhynchus mykiss). Pesticide Biochemistry and Physiology, 99: 1-6.
Committee on Water Quality Criteria (CWQC). 1972. Report of the committee on water Quality Criteria. Ecological Research Series, EPA-R3-73-003.
Di Giulio, R.T., Hinton, D.E. 2008. The toxicology of fishes. Taylor and Francis Group. Pp:1101.Giron-perez, M. I., Fernandez, J. V., Diaz-Salas, F., Canto-Montero, C., Median-Diaz, I., Robledo-Marenco, M., Rojas-Garcia, A. and Zaitseva, G. 2009. Immunologic parameters evaluations in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to sublethal concentrations of diazinon. Fish and Shellfish Immunology, 27: 383-385.
Hoffman, D. J., Rattner, B. A., Burton, G. A and Cairns, J. Handbook of Ecotoxicology. A CRC Press Company, P: 1253
Inyang, I., Daka, E., Ogamba, E. 2010. Changes in electrolyte activities of Clarias gariepinus exposed to diazinon Biol Environ Sci, 198-200
Khara, H., Salar Amoli, J., Mazloumi, H., Nezami, S., Zolfinejad, K., Khodaparast, H., Hasan, J., Akbarzadeh, A., Mohammadi, S., Gholipoor, S., Ahmadnejad, M., Ahmadzadeh, T., Gholipoor, Z. and Taghizadeh, M., 2008. Survey and seasonal measurement of Pesticide (Hinosan, Machete and Diazinon) in water of Oshmak River (East of Guilan). Journal of Biology Science (Islamic Azad University, Lahijan branch), 2(1): 29-43. (In Persian)
Khosbavar Rostami, H. and Soltani, M., 2005. The effects of diazinon on haematological indices and LC50(96h) of Acipenser nudiventris. Iranian Scientific Fisheries Journal, 14(3): 49-60. (In Persian)
Khoshbavar-Rostami, H.A., Soltani, M. and Hassan, H.M.D. 2006. Immune response of great sturgeon (Huso huso) subjected to long-term exposure to sublethal concentration of the organophosphate, diazinon. Aquaculture, 256, 88-94.

Louis, A. H, Diana, L.W. Patricia, H. and Elizabeth, R.S. 1996. Pesticides and Aquatic Animals, Virginia Cooperation Extension, Virginia State university, Virginia, pp:24.

Mohammad Nejad Shamoushaki, M. and Shahkar, E., 2010 Determination the lethal concentration (LC50 96 H) of chloropyrifos and diazinon on (Rutilus rutilus caspicus). Journal of Fisheries, 3(4):73-78. (In Persian)
Mohammad Nejad Shamoushaki, M., Nazemi, Sh.A., Esmaeli Sari, A., Khara, H., Pazhand, Z. and Yousefi Garagoraki, M., 2008. Determination of LC50 96h of diazinon, Hinosan and Tilt for Acipenser nudiventris fingerlings. Iranian Scientific Fisheries Journal, 17(2): 113-122. (In Persian)

Montz, E., Jr. 1983. Effect of organophosphate insecticides on aspects of reproduction and survival in small mammal. Ph.D. thesis. Virginia Polytech. State Univ., Blacsuburg, 179pp.

Movahedinia, A., Savari A., Morovvati, H., Kochanian P. and Hedayati, A., 2009a. Endocrine responses of Yellowfin Seabream Acanthopagrus latus in adaptation to different environmental salinities. Journal of Marine Science and Technology, 8: 1-14. (In Persian)
Movahedinia, A., Savari, A., Morovvati, H., Koochanin, P., Marammazi, G. Nafisi, M., 2009b. The Effects of Changes in Salinity on Gill Mitochondria-Rich Cells of Juvenile Yellowfin Seabream, Acanthopagrus latus. Journal of Biological Sciences, 9(7): 710-720.

Oh, H.S., Lee, S.K., Kim, Y.H. and Roh, J.K. 1991. Mechanism of selective toxicity of diazinon to kill fish Oryzias latipes and loach Misgurnus anguillicaudatus. Aquatic Toxicology and Risk Assesment, 14(1): 343-353.

Padash-Barmchi, Z., Safahieh, A., Bahmani, M., Savari, A. and Kazemi, R. 2010. Immune responses and behavior of Persian sturgeon fingerlings Acipenser persicus exposed to sublethal concentrations of diazinon. Toxicological and Environmental Chemistry, 92(1): 159-167.

Pajand, Z.O., Esmaeli Sari, A. and Piri Zirkoohi, M., 2003. Effect of diazinon on the persian sturgeon and stellate sturgeon fingerlings Pajouhesh and Sazandegi, 58:64-67. (In Persian)
Rand, G. 1995. Fundamental of aquatic toxicology effects, environmental fate and risk assessment. Tylor and Francis, Washington D.C, USA,
Rubia-Sanchez, E., Diah, N., Heong, K., Zaluki, M. and Norton, G. 1997. White stem borer damage and grain yield in irrigated rice in WEST Java. Indonesia. Crop Protection, 665-671.
Sadeghi, P., Savari, A., Movahedinia, A., Safahieh, A. and Azhdari, D., 2014. Determination the Lethal Concentration (LC50) of Potassium Dichromate and Behavioral Responses in Epaulet Grouper (Epinephelus stoliczkae). Journal of Oceanography, 5(17): 1-9.
Sancho, E., Ferrando, M., Andereu, E, Gamon, M., 1992. Acute toxicity, uptake and clearance of diazinon by the European eel, Anguilla Anguilla. Environ Sci Health, Part B: Pestic, Food Contam. Pp: 209-221.
Shayeghi, M., Khoobdel, M., Bagheri, F. and Abtahi, M., 2008. The residues of azinphosmethyl and diazinon in Garaso and Gorganrood rivers in Golestan Province. School of Health and Institute of Public Health Research, 6(1):75-82. (In Persian)
Taghavi, K., Naghipoor, D., Mohagheghian, A., Jamali, M. and Rafiei, Z., 2008. Determination of three pesticides in drinking water of Rasht-Iran. 12th National conference on environmental health. Shahid Beheshti University, Tehran. 1348-1353. (In Persian)
Vieira, L.R. Gravato, C.Soares A., Morgado F., Guilhermino. L. 2009. Acute effects of copper and mercury on the estuarine fish Pomatoschistus microps: Linking biomarkers to behavior. Chemosph. 76, 1416-1427.