طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)

مروارید رحیمی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ زینب انصاری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7985

چکیده
  طبقه‌بندی استاندارد اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی یکی از جدیدترین و کاملترین طرحهای پیشنهادی جهت شناخت زیستگاه‌های اکوسیستم ساحلی دریایی است. در این تحقیق زیستگاه‌های ناحیه‌ی بین‌جزرومدی شمال جزیره قشم با توجه به خصوصیات زیستی و فیزیکی هر زیستگاه، و بر اساس حدود مشخص شده در این طبقه بندی از یکدیگر تفکیک گردید. با توجه به گستردگی ...  بیشتر