انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن

بهشاد مرداسی؛ جواد احدیان؛ نیما شهنی کرم زاده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.74420.1959

چکیده
  در این پژوهش به بررسی پارامترهای انتشار و پیشروی جریان در محیط بی نهایت کم عمق پرداخته شده است.نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود ضریب انتشار کاهش می‌یابد این کاهش به دلیل افزایش سرعت ورودی سیال جت و افزایش ممنتم جریان می‌باشد. از طرفی نتایج نشان دادکه در شرایط یکسان، سیال با غلظت بیشتر ضرایب انتشار بالاتر و طول پیشروی کمتری دارد. ...  بیشتر