نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی پارامترهای انتشار و پیشروی جریان در محیط بی نهایت کم عمق پرداخته شده است.نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود ضریب انتشار کاهش می‌یابد این کاهش به دلیل افزایش سرعت ورودی سیال جت و افزایش ممنتم جریان می‌باشد. از طرفی نتایج نشان دادکه در شرایط یکسان، سیال با غلظت بیشتر ضرایب انتشار بالاتر و طول پیشروی کمتری دارد. همچنین در این تحقیق با در نظر گرفتن الگوی حرکت جریان، پهنه‌ی انتشار سیال آلاینده در محیط پذیرنده، نسبت به عدد فرود اولیه دسته بندی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریان آلاینده با عدد فرود بیشتر از ۵ نحوه‌ی پخشیدگی مرزهای حرکتی آلاینده تقریباً مشابه به معادله سهمی درجه دو می‌باشد. ضرایب a،bوc سهمی برای هر آزمایش به طور مجزا محاسبه شد. این در حالیست که برای جریان هایی با عدد فرود بیشتر از ۵ پهنه‌ی پخشیدگی جریان تقریبا مشابه به معادله بیضوی است. برای این قسمت معادله‌ی ریاضی-تجربی ۳ بعدی (x,y,t) بدست آورده شد. از طرفی نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود چگال در تمامی غلظت ها پارامتر پیشروی جریان افزایش می‌یابد. این در حالیست که برای تمامی غلظت ها این روند با آهنگ تقریباً ثابتی تغییر می‌کند. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از وابسته بودن پارامتر پیشروی نسبت به عدد رینولدز و عدد وبر است. تاثیر موثر عدد‌‌های رینولدز و وبر بر پخشدگی و پهنه‌‌ی جریان نشان می‌‌دهد که در تمامی غلظت‌‌ها تا محدوده‌‌ای،بسیار تاثیر گذار بوده است و از یک مرزی به بعد تاثیر تقریبا ناچیزی داشته است.

کلیدواژه‌ها

Abessi, O. Saeedi, M. and Kheyrkhah, H. 2010. Front View contamination, mixing and final dilution in wastewater discharges to surface waters inhabited heavy. Journal of Water and Wastewater. 1: 91.
Abessi, O., Saeedi, M. and Kheyrkhah, H. 2011. The flow characteristics in heavy discharge of wastewater to surface water in not static or layering structure. Journal of Water and Wastewater. 4
Abessi, O. Saeedi, M., Bleninger, T. and Davidson, M. 2012. Surface discharge of negatively buoyant effluent in un-stratified stagnant water. Journal of Hydro-environment Research. 6 (3): 181-193.
Abessi, O. and Roberts, P. J. 2016. Dense jet discharges in shallow water. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE. 142(1).
Ahadiyan, J. 2009. The impact of convergence on the mixing angle in the submerged jet using physical and mathematical models. Ph.D. Thesis, Shahid Chamran University. Water Science Engineering Faculty.
Albertson, M. L., Dai, Y. B., Jensen, R. A. and Rouse, H. 1950. Diffusion of submerged jets. Transactions of the American Society of Civil Engineers. 115(1): 639-664.
Crow, S. C. and Champagne, F. H. 1971. Orderly structure in jet turbulence. Journal of Fluid Mechanics. 48(03): 547-591.
Fazeli, A, Hasan por, F. and Ahadiyan, J. 2015. Laboratory study of factors affecting the diffusion currents are concentrated in shallow waters. International Conference on Science, Engineering and Technology, Environment, School of Environmental Tehran University.
Holley, E. R, and Jirka, G. H. 1986. Environmental and Water Quality Operational Studies: Mixing in rivers. US Army Engineer Waterways Experiment Station.
Mohammadi, P. 2011. The effect of dilution and disposal of wastewater and drainage conditions in the submerged jet on receiving resources using physical models. Ph.D. Thesis, Shahid Chamran University. Water Science Engineering Department.
Oliver, C. J., Davidson, M. J. and Nokes, R. I. 2013. Predicting the near-field mixing of desalination discharges in a stationary environment. Journal of Desalination. 309: 148-155.
Sajadifar, R. and Ahadiyan, J. 2016. Spreading Coefficient of Buoyant Jet flow in the Shallow and Deep Ambient Current, Journal of water and soil. 30 (5): 1403-1414. (In Persian).
Zeitoun, M. 1972. Model Studies of Outfall Systems for Desalination Plants. Part III. Numerical Simulation and Design Considerations.
Zhang, W. and Zhu, D. Z. 2014. Trajectories of Air-Water Bubbly Jets in Cross flows. Journal of Hydraulic Engineering, 140(7): 06014011