علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی

ناصر آق؛ عبدالجبار ایرانی؛ فرزانه نوری؛ امیر توکمه چی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 40-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.156745.2227

چکیده
  در این تحقیق اثرات استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی در سه مرحله از زندگی تاسماهی ایرانی (مرحله اول: شروع تغذیه فعال، مرحله دوم: ماهیان انگشت‌قد با وزن حدود 10 گرم، مرحله سوم: ماهیان جوان حدود 144 گرمی)، بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول، پروبیوتیک از طریق غنی‌سازی ناپلی آرتمیا برای تغذیه لارو‌های ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

وحید مرشدی؛ ناصر آق؛ جاسم غفله مرمضی؛ فرزانه نوری؛ تکاور محمدیان

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 44-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40995

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی پروبیوتیک با پربیوتیک جیره بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی غیراختصاصی، ترکیب لاشه، فعالیت آنزیم گوارشی و فلور باکتریایی روده بچه‌ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) بود. برای این منظور تعداد 425 قطعه ماهی با میانگین وزنی 3/0 ± 64/7 گرم از پژوهشکده آبزی ‌پروری جنوب کشور تهیه شد. این مطالعه در قالب یک طرح ...  بیشتر

تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نفیسه پریچه؛ حجت ا... جعفریان؛ محمد هرسیج؛ علی رضا احمدی؛ جواد سهندی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9873

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیرعصاره آنزیمی تولید شده به وسیله پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن اولیه 197/0 ± 583/0 گرم صورت گرفت. عصاره آنزیمی توسط باسیلوس‌های پروبیوتیکی در محیط کشت مایع با غلظت‌های106 × 1، 107 × 1و 108 × 1 واحد کلنی در 100 گرم ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790

وحید مرشدی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ محمد مدرسی؛ سماء چراغی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.8579

چکیده
  در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک (Lactobacillus plantarum) در جیره غذایی ماهی سی باس آسیایی بر روی ترکیب لاشه، پارامترهای های بیوشیمیایی سرم خون (گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و آلبومین) و آنزیم های کبدی (لاکتات دهیدروژناز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز) بررسی شد. این آزمایش با سه تیمار و یک گروه شاهد ...  بیشتر