مهندسی دریا
بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو

محمد پورامیران؛ محمد یوسفی کیا

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.91092.2029

چکیده
  در این پژوهش جبرانسازی توان راکتیو در شناور به عنوان یک عامل کمکی برای بهبود شرایط ژنراتور و نیز افزایش میزان بهره وری سوخت مصرفی کشتی در نظر گرفته شده است. برای تحقق این منظور شبکه الکتریکی ساده شده‌ی یک کشتی نظامی تماماً الکتریکی شامل بار پیشرانه، بارهای توزیع، سنسور و دیگر بارهای اضطراری و بارهای پالسی (سلاح های ریلی، سکوی پرتاب ...  بیشتر