نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این پژوهش جبرانسازی توان راکتیو در شناور به عنوان یک عامل کمکی برای بهبود شرایط ژنراتور و نیز افزایش میزان بهره وری سوخت مصرفی کشتی در نظر گرفته شده است. برای تحقق این منظور شبکه الکتریکی ساده شده‌ی یک کشتی نظامی تماماً الکتریکی شامل بار پیشرانه، بارهای توزیع، سنسور و دیگر بارهای اضطراری و بارهای پالسی (سلاح های ریلی، سکوی پرتاب هوایی، و غیره) مدلسازی شده است. در میان بارهای مذکور، بارهای پالسی اثر مخرب بیشتری بر پارامتر پروفیل ولتاژ در کیفیت توان سیستم توزیع کشتی دارند. این قبیل بارها نیازمند انرژی بالا در مدت زمان کوتاهی هستند که این امر عمدتاً باعث بوجود آمدن مشکلاتی در کیفیت توان سیستم شده و در بعضی موارد باعث تخریب کل سیستم الکتریکی می شود.
در ادامه اثرات جبران سازی بانک خازن استاتیک به منظور بهبود پارامتر پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی یک شناور نظامی در شرایط حضور بار پالسی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بکارگیری این جبران ساز اثرات به سزایی در بهبود افت ولتاژ (Voltage Sag) داشته و از طرف دیگر منحنی های سرعت و گشتاور موتورهای پیشرانه پایداری بیشتری خواهند داشت. شبیه سازی در محیط Matlab/Simulink و برای شرایط مختلف بارهای پالسی و جبران کننده ی خازنی به لحاظ مقدار صورت گرفته است و نتایج حاکی از مقاوم بودن روش ارائه شده و بهبود پارامترهای کیفیت توان در شرایط متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CPM LCA Database – Capacitor for Surface mounting Ericsson RJC 388, RJC 441 Capacitor Size 1206.
D. Chapman, Introduction to power quality, European Copper Institute publication, February 2012.
Greenwood A. 1991. Fast Electromagnetic Transients. New York, NY: John Wiley and Sons.
J. M. L. R. J. D. R. Dixon, "Reactive Power Compensation Technologies", Proccedings of the IEEE Publication, 2005.
John Prousalidis, George Antonopoulos, Panagiotis Mouzakis & Elias Sofras, "On resolving reactive power problems in ship electrical energy systems", Journal of Marine Engineering & Technology, 24 Feb 2016, Vol. 14, No. 3, 124–136.
K. N. A. Suhail, A. Qureshi, "Efficient Power Factor Improvement Techniques and Energy conservation of Power System", international conference on Energy Management & Power Delivery EMPD-95, 1995,21-23-Nov.
M. A. Eldery, E. F. El-Saadany, and M. M. A. Salama, “Sliding Mode Controller for Pulse Width Modulation Based DSTATCOM”, Proceedings of Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, CCECE ’06
Milan Stork, Daniel Mayer Electronic system for reactive power compensation of sampled resistive load 2017.
Papadias BC. 1985. Analysis of electric energy systems-Part II: transient state operation. Athens: Papadamis Publications.
Pinaki Mitra and Ganesh K. Venayagamoorthy “Artificial Immune System Based DSTATCOM Control for an Electric Ship Power System” IEEE 2008
Prousalidis J. 2011. The necessity of reactive power balance in ship electric energy systems. IMarEST Journal of Marine Engineering and Technology. 10(January):37–47.
Prousalidis J, Hatzilau IK, Michalopoulos P, Pavlou I, Muthumuni D. Studying ship electric energy systems with shaft generator. Proceedings of International Symposium on Electric Ship Technologies (ESTS05), Philadelphia – USA (25–27 July), 2005.
Prousalidis J, Kourtesis C. 2014. Ship electric energy systems: design and operation principles. London: IMarEST Publications, ISBN:978–0–9565600–4–9.
for evaluating diesel-electric propulsion. Proceedings of the Institute of Marine Engineering, Science and Technology, Journal of Marine Engineering and Technology 13(3) December:63–92.
T. C. E. Y. E. Vardar, "Energy Efficiency with Reactive Power Compensation and Reactive Power Compensation in Public Institutions", International Journal of Engineering Research and Development, June 2010.
Santi Behera, Manish Tripathy, J. K. Satapathy A novel approach for load margin improvement with optimal location and size of static capacitor using BFO algorithm 2015
Tiina Alaviitala – Life cycle assessment of power capacitors Master’s Thesis – Tampere University of Technology – Faculty of Computing and Electrical Engineering. The Mathworks Inc, MATLAB User Manual.
Y. Xiao-ping, Z. Yan-ru, W. Yan, “A Novel Control Method for DSTATCOM Using Artificial Neural Network,” CES/IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference, 2006. IPEMC '06. Volume 3, 14-16 Aug. 2006
Yu-Wei Liu , Shiuan-Hau Rau, Chi-Jui Wu, Wei-Jen Lee Improvement of Power Quality by using Advanced Reactive Power Compensation 2017