مهندسی دریا
تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار

سید کاظم ساداتی؛ حمید زراعتگر

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 52-67

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50975

چکیده
  تئوری‌های دو بعدی به روش عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی سهم بسیاری در مطالعات دریامانی و مانور شناورها داشته‌اند. آنالیز ورود گوه به آب یک مساله پایه‌ای است که کاربرد متنوعی دارد. تا به حال تحقیقات فراوانی به روش‌های مختلف بر روی ورود متقارن و نامتقارن گوه به آب انجام شده است. تست آزمایشگاهی ابزاری قدرتمند است که در این مقاله با تکیه ...  بیشتر