نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

چکیده

تئوری‌های دو بعدی به روش عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی سهم بسیاری در مطالعات دریامانی و مانور شناورها داشته‌اند. آنالیز ورود گوه به آب یک مساله پایه‌ای است که کاربرد متنوعی دارد. تا به حال تحقیقات فراوانی به روش‌های مختلف بر روی ورود متقارن و نامتقارن گوه به آب انجام شده است. تست آزمایشگاهی ابزاری قدرتمند است که در این مقاله با تکیه به آن ورود گوه به آب به صورت اریب(با سرعت عرضی) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دستگاهی برای ورود اریب گوه با زاویه ددرایز 40 درجه به آب به صورت سقوط آزاد طراحی و ساخته شده است و توزیع فشار روی گوه حین ورود به آب ثبت گردید. تست ورود اریب گوه به آب برای سرعت‌های عمودی و عرضی مختلف انجام شده است. ورود اریب گوه به آب باعث شکل‌گیری توزیع نامتقارن فشار روی جداره‌های گوه می‌شود. توزیع نامتقارن فشار بر روی جداره‌های گوه علاوه بر وارد شدن نیروی عمودی به گوه باعث وارد شدن نیروی عرضی نیز خواهد شد. نتایج بدست آمده اهمیت سرعت عرضی بر توزیع نامتقارن فشار روی جداره‌های گوه را نشان می‌دهد؛ با افزایش سرعت عرضی اختلاف فشار وارد شده به جداره‌های گوه افزایش می‌یابد و در نتیجه نیروی عرضی وارده به گوه افزایش و نیروی عمودی کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Fairlie-Clarke, A., 2008. Momentum and gravity effects during the constant velocitywaterentryofwedge-shapedsections. J.OceanEng, جلد 35 (2008), p. 706–716.
Gu, H., 2014. Numerical simulation of water impact of solid bodies with vertical and oblique entries. Ocean Eng.75, pp. 128-137.
Judge, C., 2004. Initia lwater impact of a wedge at vertical and oblique angles. Eng.Math, pp. 279-303.
Mayo, W., 1945. Analysis and modification of theory for impact of seaplanes on wtare, NACA Technical .
Milwitzky, B., 1948. A generalized theoretical and experimental investigation of the motions and hydrodynamic loads experienced by V-bottom seaplanes during step-landing impacts, NACATN1516.
Savander, B., 2002. Steady hydrodynamic analysis of planing surfaces. J.ShipRes, pp. 71-95.
Sebastiani, L., 2008. A practical method for the prediction of planing craft motions in regular and irregular waves. Estoril, Portugal.
Smiley, R., 1952. A theoretical and experimental investigation of th eeffects of yaw on pressures, forces and moments during seaplane landings and planing, National Advisory Committee For Aeronautics (NACA)Technical Note no.2817.
Von Karman, T., 1929. The impact on seaplane floats during landing, NACATN321.
Wagner, H., 1932. Phenomena associated with impacts and sliding on liquid. Math.Mech., 12(4), pp. 193-235.
Zarnick, E., 1978. A Nonlinear Mathematical Model of Motions of a Planing Boat in Regular Waves, Bethesda,MD: DTNSRDC Report 78/032.David W. Taylor Naval Ship Research and Development Center.