علوم زیستی دریا
تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران

محمد احمدی؛ پریتا کوچنین؛ حسن صالحی؛ وحید یاوری؛ سیدحسین حسینی‌فر

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 56-68

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47150

چکیده
  شناسایی ریسک‌های همراه با توسعة آبزی‌پروری میگو و وفق دادن چارچوب این توسعه با ریسک‌ها از ضروریات مهم ترسیم آیندۀ آبزی‌پروری میگو بر اساس مفاهیم جدید است. به این منظور جهت بررسی شرایط تولیدی و توسعه‌ای هچری‌های میگوی ایران پرسشنامه بر اساس استاندارهای و منابع معتبر بین‌المللی و مشاوره با چند تن از دست‌اندرکاران عملی تکثیر میگوی ...  بیشتر