نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران.

3 گروه تکثیر و‌پرورش آبزیان، دانشکدۀ شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

شناسایی ریسک‌های همراه با توسعة آبزی‌پروری میگو و وفق دادن چارچوب این توسعه با ریسک‌ها از ضروریات مهم ترسیم آیندۀ آبزی‌پروری میگو بر اساس مفاهیم جدید است. به این منظور جهت بررسی شرایط تولیدی و توسعه‌ای هچری‌های میگوی ایران پرسشنامه بر اساس استاندارهای و منابع معتبر بین‌المللی و مشاوره با چند تن از دست‌اندرکاران عملی تکثیر میگوی کشور آماده شد. داده‌های به دست‌آمده بر اساس آمار توصیفی و آزمون one sample t-test آنالیز شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تهیۀ غذای خارجی، کارشناس خارجی و تأمین منابع مالی از چالش‌های اصلی تکثیر میگوی کشور است. هدف اصلی این تحقیق دریافت دیدگاه‌ها و تجربیات دست‌اندرکاران عملی تکثیر میگوی کشور و تعیین چالش‌های پیش‌روی آن است. فراهم شدن بستر همکاری بخش دانشگاهی با بخش صنعت و بخش دولتی مهم‌ترین راهکار شناسایی و چاره‌اندیشی مسائل و مشکلات آبزی‌پروری میگو در ایران است. بستری که در آن طرفین در طول زمان به هم اعتماد کنند و از نیازهای یکدیگر آگاه شوند و تجربۀ "طرف دیگر" را از دید تجربۀ خود بنگرند، آن را بپذیرند، و آن را در چارچوب تجربه‌ها و مفاهیم خود بازسازی و تعریف کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Beck, U., Risk Society: Towards a New Modernity. Sage, London.1992.
Bondad-Reantaso, M. G., Subasinghe, R. P., Josupeit, H., Cai, J., Zhou X., The role of crustacean fisheries and aquaculture in global food security past, present and future. Journal of Invertebrate Pathology 110:158–165.2012.
Briggs, M., Funge-Smith, S., Subasinghe, R.P., Phillips, M. 2005. Introductions and movement of two penaeid shrimp species in Asia and the Pacific. FAO Fisheries Technical Paper, No. 476. FAO, Rome. 78p.
Brugère, C.; Ridler, N.; Haylor, G.; Macfadyen, G.; Hishamunda, N., 2010.Aquaculture   planning:   policy   formulation   and   implementation   for   sustainable development. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 542. Rome, FAO. 70p.
Debnath, P., Khan, SH. H., Karim, M., Belton, B., Mohan, Ch. V., Phillips, M., 2015. Review of the history, status and prospects of the black tiger shrimp (Penaeus monodon) hatchery sector in Bangladesh. Reviews in Aquaculture, 1-13.
Delabbio J. L., Biosecurity in the recirculation sector of finfish aquaculture in the United States and Canada. PhD thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. 2003.   
Delabbio J. L., Biosecurity in the recirculation sector of finfish aquaculture in the United States and Canada. PhD theses, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. 2003.
 
Delabbio, J. L., Johnson, G. R., Murphy, B. R., Hallerman, E., Woart, A., McMullin, S. L., 2005. Fish desease and biosecurity: attitudes, beliefs and perceptions of managers and owners of commercial finfish recirculation facilities in the United States and Canada. Journal of Aquatic Animal Health (17): 153-159. 
Dey, M. M., Alam, Md. F., Bose, M, L., 2010. Demand for aquaculture development: perspective from Bangladesh for improved planning. Reviews in Aquaculture. 16-32.
Dillman, D.A. Mail and telephone surveys: the total design method. John Wiley &Sons, Inc., New York. 1978.
Engle, C. R., 2010. Aquaculture Economics and Financing Management and Analysis. Wiley-Blackwell. 260 Pp.
FAO., 2012. The state of world fisheries and aquaculture. Rome, FAO. 230p.
FAO., Health management and biosecurity maintenance in white shrimp (Penaeus vannamei) hatcheries in Latin America. FAO Fisheries Technical Paper. No. 450. Rome, FAO. 62p. 2003.
Flegel, T. W., 2012. Historic emergence, impact and status of shrimp pathogens in Asia. Journal of Invertebrate Pathology 110: 166–173.
OIE(World Organisation for Animal Health), Aquatic Animal Health Code.  Available at OIE, Paris. http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/. Accessed on 18 November 2013. 2013.
OIE(World Organisation for Animal Health),Aquatic Animal Health Code.  Available at OIE, Paris. http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/. Accessed on 18 November 2013. 2013.
Schwantes, V. S., Diana, J., Agrawal, A., Social, Economic, and Production Characteristics of Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Culture in Thailand.  Thesis of Master of Science at the University of Michigan, USA. 2007.
Schwantes, V. S., Diana, J., Agrawal, A., Social, Economic, and Production Characteristics of Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii Culture in Thailand.  Thesis of Master of Science at the University of Michigan, USA. 2007.
Theodorou, J. A., Tzovenis, I., Sorgeloos, P., Viaene, J., 2010. Risk perceptions and risk management strategies of the Greek mussel farmers, The Fifteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade, July 13-16, 2010, Montpellier, France.
Tung P. 2010. Technical efficiency of improved extensive shrimp farming in Ca Mau province, Vietnam. M.S. Thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, University of Tromsø.
Walker, P. J., Mohan, C. V., Viral disease emergence in shrimp aquaculture origins, impact and the effectiveness of health management strategies. Reviews in Aquaculture 1: 125–154.2009.