علوم انسانی دریا
اصول، قواعد حقوقی و اقدامات حفاظتی و مدیریتی بین المللی در حمایت از گونه های زنده دریایی

محمد علی نژاداصل

دوره 21، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 40-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.304516.2450

چکیده
  بهره برداری از منابع زنده دریایی به ویژه ماهیان، از دیر باز در زمره مهم­ترین راه­ های تأمین مواد غذایی بشر بوده و یک فعالیت اقتصادی درآمدزا به ­شمار آمده است. در گذشته دیدگاه آن بوده است که گونه های زنده دریایی منابعی بی پایان هستند، اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نامحدود بودن آنها تغییر ...  بیشتر