نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران.

چکیده

بهره برداری از منابع زنده دریایی به ویژه ماهیان، از دیر باز در زمره مهم­ترین راه­ های تأمین مواد غذایی بشر بوده و یک فعالیت اقتصادی درآمدزا به ­شمار آمده است. در گذشته دیدگاه آن بوده است که گونه های زنده دریایی منابعی بی پایان هستند، اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نامحدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید. حقوق بین الملل، حمایت از گونه های زنده ی دریایی را در دهه های اخیر به ویژه با تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی متعدد مورد توجه قرار داده است. باید گفت هر چند حجم وسیعی از قواعد و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه ی حمایت از گونه های زنده ی دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل مقررات آنها می باشد. بر این اساس ضرورت دارد که دولت ها تمامی کوشش های خود را در بهره برداری و حفاظت از منابع زنده دریایی به طور مسئولانه ای به کار بندند و بدیهی است که بهره برداری مسئولانه و حفاظت بهینه از منابع زنده ی دریایی در جهت منافع همه ی ملت­ ها و دولت ­ها بوده و نیازمند همکاری در سطح بین المللی است. همچنین نیاز به تدوین و توسعه ی قواعد در خصوص جنبه های گوناگون حمایت از گونه های زنده ی دریایی وجود دارد که دولت ها بایستی در این زمینه نیز اقدامات مقتضی را در سطح بین المللی از جمله از طریق سازمان­ های بین المللی مربوطه اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Agriculture Organization of the United Nations. Fishery Resources Division, 1999. Indicators for sustainable development of marine capture fisheries (Vol. 8). Food & Agriculture Org.
Ahmad, M.Z., 2011. International legal and normative framework for responsible fisheries, with reference to Malaysia's offshore EEZ fisheries management.
Bagarinao, T., 2005. Regional guidelines for responsible fisheries in Southeast Asia: Responsible aquaculture. Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.
Buck, E.H., 2010. UN Convention on the Law of the Sea: Living Resources Provisions. Provisions, Congressional Research Service, Washington D.C., USA.
Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, 1958, United Nations, Treaty Series, vol. 559, U.N. Publications, New York, USA, 2005, pp. 1-8.
Crawford, S.S. and Morito, B., 1997. Comment: toward a definition of conservation principles for fisheries management. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences54(11), pp.2720-2723.
Dabiri, F., Pourhashemi, S.A. and Rousta. F. A., 2009. A Study of the Principles and Concepts of International Environmental Law with a Look at Sustainable Development. Journal of Environmental Science and Technology, 11(3), pp. 213-225. (In persian)
Declaration of Cancún, 1992. adopted at the International Conference on Responsible Fishing, Cancún, Mexico, May 6-8. Accessed from Ocean Law on 14 January 2004.
De Fontaubert, C. and Lutchman, I., 2003. Achieving sustainable fisheries: Implementing the new international legal regime. IUCN.
FAO, 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy, p. 12.
Handl, G., 2012. Declaration of the United Nations conference on the human environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992. United Nations Audiovisual Library of International Law11(6).
Hart, S., 2008. Shared resources: issues of governance. IUCN, in collaboration with IUCN Environmental Law Centre, Bonn, Germany.
International Law Commission, 2022. Yearbook of the International Law Commission 2015, Vol. II, Part 1. United Nations.
Joyner, M.J. and Green, D.J., 2009. Exercise protects the cardiovascular system: effects beyond traditional risk factors. The Journal of physiology587(23), pp.5551-5558.
Juda, L., 2002. The United Nations Fish Stocks Agreement.
Kongrawd, S., 2006. IUU Fishing: Definition, Problems and Overcoming, The Department of Fisheries of Thailand, Ministry of Agriculture and Cooperatives, pp. 1-8, available at: http://www.apfic.org/modules/xfsection/download. php? fileid=113
Kurukulasuriya, L. and Robinson, N.A. eds., 2006. Training manual on international environmental law. UNEP/Earthprint. Translated from English by S.M.M. Hosseini. Tehram: Mizan.
Marjorie L, M.S. and Rosenberg, A.A., 2007. Regional fisheries management organizations: progress in adopting precautionary approach and ecosystem-based management. technical Study, No. 1, Chatham House, London, UK.
Sands, P. and Peel, J., 2012. Principles of international environmental law. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
Schiffman, H.S., 2010. International Law and the protection of the marine environment. Int. Sustain. Dev. Law1, p.306.
Tsamenyi, M. and McIlgorm, A., 1999. International environmental instruments: Their effect on the fishing industry. Dominion Consulting.
Tsamenyi, B.M., Rajkumar, S. and Manarangi-Trott, L., 2004. The International Legal Regime for Fisheries Management, UNEP Workshop on Fisheries Subsidies and Sustainable Fisheries Management, Geneva, Switzerland, pp. 1-33.
Thao, N.H., 2004. Current Legal Developments Asia-Pacific: Conservation and Management of Marine Resources in the Asia-Pacific: Who is Responsible? The International Journal of Marine and Coastal Law19(1), pp.71-84.
The Global Development Research Center, 2019. The Rio Declaration on Environmental and Development, The Rio Declaration: Principle 15 - the Precautionary Approach. Available at: https://www.gdrc.org/u-gov/precaution-7.html
The Convention on Biological Diversity (CBD), 1992. pp. 1-30, at: 6, Available at: http://www.cbd.int /doc/legal/cbd-en.pdf.
UNCED (United Nations Conference on Environment and Development), 1992. Agnda 21. Rio de Janerio, Brazil, June 1992. pp. 1- 351, at:47, Available at: www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/Agenda 21 .pdf
UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982. pp. 1-202, Available at: www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/.../unclos_e.pdf
United Nations, General Assembly, 1982. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish stocks. United Nations, General Assembly, 10 December 1982. pp.1-40, at:5-6, Availble at: http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement /CONF164 _37 htm.
Welcomme, R., 2011. Review of the state of the world fishery resources: inland fisheries. FAO Fisheries and Aquaculture Circular, (C942), p.I.
West, M.B., 1998. The future of the international law of capture fisheries. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science23, pp. 1-8.
Winter, G. ed., 2009. Towards sustainable fisheries law: A comparative analysis (No. 74). International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Bonn, Germany.
Wiser, G.M., 2001. Transparency in 21st century fisheries management: options for public participation to enhance conservation and management of international fish stocks. Journal of International Wildlife Law and Policy4(2), pp.95-129.