علوم زیستی دریا
بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان

راضیه صالح پور؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مهدی محمدی؛ عقیل دشتیان نسب؛ پدرام ابراهیم نژاد؛ احمد قاسمی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.268814.2412

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی سطوح مختلف فوکوئیدان جیره غذایی بر روی عملکرد رشد، زنده‌مانی و پارامترهای بیوشیمیایی میگو پاسفید غربی، Litopenaus vannamei انجام گرفت. میگوها با متوسط وزن اولیه حدود 8 گرم با چهار جیره غذایی مختلف که حاوی چهار سطح فوکوئیدان (صفر، 0/1 %، 0/2 % و 0/4 0%) به مدت 30 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد تغذیه قرار گرفتند. ...  بیشتر