علوم زیستی دریا
بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و رابطه آن با عوامل محیطی دهانه خلیج گرگان (جنوب شرق دریای خزر)

سلاله ترابی؛ محمد قلی زاده؛ حجت الله جعفریان؛ محمد فرهنگی

دوره 21، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.224901.2361

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی جمعیت ماکروبنتوزها و ارتباط آنها با عوامل محیطی در محدوده ورودی خلیج گرگان است. بررسی فروانی بی‌مهرگان کف‌زی طی سال1396 در سه فصل از 9 ایستگاه در سه منطقه دهانه ورودی خلیج، ساحل آشوراده و محدوده پرورش ماهی خاویاری با استفاده از نمونه بردار گرب (225 سانتی متر مربع) با سه تکرار انجام شد. در این بررسی، در مجموع فون کفزیان ...  بیشتر

تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نفیسه پریچه؛ حجت ا... جعفریان؛ محمد هرسیج؛ علی رضا احمدی؛ جواد سهندی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9873

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیرعصاره آنزیمی تولید شده به وسیله پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن اولیه 197/0 ± 583/0 گرم صورت گرفت. عصاره آنزیمی توسط باسیلوس‌های پروبیوتیکی در محیط کشت مایع با غلظت‌های106 × 1، 107 × 1و 108 × 1 واحد کلنی در 100 گرم ...  بیشتر