نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی جمعیت ماکروبنتوزها و ارتباط آنها با عوامل محیطی در محدوده ورودی خلیج گرگان است. بررسی فروانی بی‌مهرگان کف‌زی طی سال1396 در سه فصل از 9 ایستگاه در سه منطقه دهانه ورودی خلیج، ساحل آشوراده و محدوده پرورش ماهی خاویاری با استفاده از نمونه بردار گرب (225 سانتی متر مربع) با سه تکرار انجام شد. در این بررسی، در مجموع فون کفزیان شامل: 3 شاخه، 6 رده، 12 خانواده و 12 جنس شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوط به پرتاران جنس‌های Streblospio) gynobranchiata) (2347±177 عدد، 47 درصد) و نرئیس (Hediste diversicolor) (873±101، برابر با 17 درصد) بود. بیشترین فراوانی گونه‌ ای در فصل بهار و کمترین فراوانی گونه در فصول پاییز مشاهد شد. کمترین مقدار شاخص شانون (1/12) و یکنواختی (0/62) در محدوده پرورش ماهی بدست آمد. همچنین نمودار dbRDA براساس مدل DistLM نشان داد که متغیرهای دمای آب، شوری و رس در درجه اول و متغیر شن، سیلت و اکسیژن محلول در درجه دوم در ایجاد اختلافات فراوانی ماکروبنتوزها میان ایستگاه‌های مختلف در فصول نمونه‌‌برداری نقش داشتند. با توجه به این نتایج می‌توان نتیجه گرفت که ماکروبنتوزها در فصول و مکان‌های مختلف دارای تغییرات زیادی در فراوانی و شاخص تنوع هستند. بنابراین در هنگام استفاده از این جوامع برای ارزیابی اثر عوامل زیست محیطی، باید تغییرات طبیعی آن‌ها را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات