بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس

محمدشریف رنجبر؛ حسین ذوالقرنین؛ وحید یاوری؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ بیتا ارچنگی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 40-50

چکیده
  در این پژوهش به منظور بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COI) در خلیج فارس 28 نمونه از سه ایستگاه(لارک،شیدور و خارک)صید گردید و قطعه ای از مانتل هر نمونه در اتانول 96 درصد قرار داده شد. استخراج  DNAبه روش CTAB انجام گرفت و واکنش زنجیره ای پلی مراز با یک جفت پرایمر ...  بیشتر

تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta

طراوت ملایم رفتار؛ پریتا کوچنین؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری؛ محمد موسوی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 60-70

چکیده
  ماهیان در هر دو محیط پرورشی و طبیعی می‌توانند با دوره‌های محرومیت غذایی یا گرسنگی مواجه شوند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات دوره‌های گرسنگی بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی طراحی گردید. در این بررسی 300 عدد بچه ماهی صبیتی با میانگین وزنی 24/0  ±47/28 گرم در چهار تیمار و سه تکرار (در هر تکرار 25 عدد ماهی) ...  بیشتر