علوم انسانی دریا
طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT

جعفر سیاره؛ الهام الهیاری

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 68-79

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.113912.2103

چکیده
  مهم‌ترین برتری حمل و نقل دریایی نسبت به سایر موارد حمل و نقل، مقرون به صرفه بودن آن از نظر اقتصادی است. امروزه در مواجهه بنادر ساحلی با مشکل تراکم ترافیک، بندر خشک بهترین گزینه ارتقاء سطح حمل و نقل دریایی می باشد. این پژوهش به طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران پرداخته و از روش دلفی‎ ‎برای‎ ‎تحلیل، بررسی ...  بیشتر