نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

مهم‌ترین برتری حمل و نقل دریایی نسبت به سایر موارد حمل و نقل، مقرون به صرفه بودن آن از نظر اقتصادی است. امروزه در مواجهه بنادر ساحلی با مشکل تراکم ترافیک، بندر خشک بهترین گزینه ارتقاء سطح حمل و نقل دریایی می باشد. این پژوهش به طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران پرداخته و از روش دلفی‎ ‎برای‎ ‎تحلیل، بررسی و نتیجه گیری استفاده نموده است.‏‎ جامعه آماری این پژوهش نامشخص و تعداد اعضای نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 96 نفر به دست آمده است. ابزار اصلی جمع آوری متغیرهای پژوهش پرسشنامه می باشد. ابتدا مجموعه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیلی SWOT اقدام به رتبه بندی عوامل و تعیین جایگاه آن در ماتریس SWOT شده است. با توجه به مقادیر به دست آمده از ماتریس، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استراتژی رشد برای عملیاتی کردن بنادر خشک ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Iranshahi S., Sadjadi Parsa J. and Abaspur M.1393. surveying and evaluation services quality in container terminals (case study: Shahid Rajaee container terminal). Journal of Marine Science and Technology. Vol. (13), No. (3), 18p.
Ebrahimzadeh A, Aghasizadeh A. 1388. Analyzing the Factors Affecting the Development of Tourism in Chabahar Coastal Region Using SWOT Strategy Model. Urban and Regional Studies and Research, First Year, No. (1), pp. 107-128.
Belali A., Amraei B. and Talebizadeh A. 1394. Study of the Problems and Barriers of Activity of Dry Ports in the Country and Provide Appropriate Solutions. Journal of Marine Science and Technology. No. (75), pp. 35-42.
Dadvar A., Arabshahi N. and Tanzifi M. 1389. Importance of Creating Dry Ports for the Development of Iran's Logistics. Didgah Journal, pp. 16-45.
Saeedi N. and Jafari H. 1393. Analyze and Prioritize the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Iran Dry Ports Using SWOT and AHP Models. Oceanography. No. (20), Year 5, pp. 95-105.
Saeedi N. Nooramin, A. Javadpour M. and Motahari A. 1390. The Concept of Dry Port with a Special Look at the Need for its Creation in Iran. Sea and Shipping Journal. No. (1), Year 2, pp. 39-54.
ShomaliPoor B, Saeedi N, Mousavi M, Reisi F. 1391. The Need for a Special Approach to Rail Transportation and the Operation of Dry Ports to Reduce the Container Sediment of Shahid Rajaee Port. The First Conference on the Role of Multimodal Transport in National and International Trade. Tehran.
Ettkin L. P., Helms M. M. and Anderson M. S. 2006. The Challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis.
Jarzemskis A, Vasiliauskas A.V. 2007. Research on Dry Port Concept as Intermodal Node. Transport Research, Vol. (12), No. (3), pp. 207-213.
Kandakoglu A. Celic M. Akgun I. 2009. A Multi Methodological Approach for Shipping Registry Selection in Maritime Transportation Industry. Mathematical and Computer Modelling, 49(3): pp. 586-597.
Razmjooei D. and Saeidi N. 1394. Formulating Transit Development Strategy at Anzali port through SWOT & QSPM Methods. Journal of Marine Science and Technology. Vol. (14), No. (4), 14p.
Roso V. and Lumsden K. 2009. The Dry Port Concept–The Case of the Falkoping Terminal. Maritime Transport Journal. 13:17-27.
Tamlinson J. 2009. History and Impact of the Intermodal Shipping Container.Pratt Institute.
Tarun Kh. Krishna P. 1997. Why Focused Strategies May be Wrong for Emerging Markets. Harvard University Press, Harvard. 120p.
UNCTAD. 1991. Handbook on The Management and Operation of Dry Ports. Geneva. 45p.