علوم زیستی دریا
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک(t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 76-85

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.45297

چکیده
  تعادل هموستاتیک، تعادلی پویا بین فرآیند تشکیل لخته و مکانیسم تجزیه لخته خونی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب، بر شاخص­ های فیبرینولیتیک(t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته است. به ­همین منظور 20 مرد داوطلب سالم انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین( 10n=) و کنترل( 10=n) تقسیم شدند. ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 12-21

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.156489.2225

چکیده
  آپلین و رزیستین دو آدیپوکین جدید که از بافت چربی ترشح و با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در ارتباط هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب بر سطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. آزمودنی های این پژوهش 20 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی

پریسا امیری فارسانی؛ داور رضایی منش

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 36-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38960

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: یکی از علل اصلی حملات قلبی عدم تعادل در سیستم هموستاز است که می توانند منجر به ترومبوز شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر فیبرینوژن، CRP، سیستاتین C و نیمرخ لیپیدی در دانشجویان غیر ورزشکار بود. روش بررسی: در این بررسی 30 دختر غیر ورزشکار با دامنه سنی 18 تا 27 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی ...  بیشتر