نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دروس عمومی و علوم پایه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

تعادل هموستاتیک، تعادلی پویا بین فرآیند تشکیل لخته و مکانیسم تجزیه لخته خونی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب، بر شاخص­ های فیبرینولیتیک(t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته است. به ­همین منظور 20 مرد داوطلب سالم انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین( 10n=) و کنترل( 10=n) تقسیم شدند. دو گروه از نظر سن و شاخص توده بدن همسان بودند. برنامه تمرینی درگروه مورد شامل تمرین هوازی در آب به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه با شدت 55 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بود. گروه شاهد در مدت تحقیق در هیچ برنامه منظم ورزشی شرکت نکردند. نمونه­ های خونی برای اندازه ­گیری آنتی ژن t-PA، آنتی ژن PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر گرفته شدند. برای مقایسه میانگین پارامترها از آزمون­ های تی مستقل و وابسته در سطح 05/0 = α استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقادیر  t-PA(001/0=P) و t-PA/PAI-1 (003/0=P) در گروه تمرین افزایش معنی­ داری و مقادیر PAI-1 (001/0=P) و دی دایمر (001/0=P) کاهش معنی ­داری داشته است. مقایسه تغییرات بین­ گروهی نشان داد که تغییرات t-PA (022/0=P) وPAI-1 (038/0=P) بین دو گروه معنی­ دار بود. بر اساس نتایج این تحقیق تمرین در آب می ­تواند از طریق افزایش سطوح t-PA و کاهش سطوح PAI-1، در جلوگیری از تشکیل ترومبوز و بروز ناگهانی بیماری­ های قلبی در ورزشکاران بازنشسته مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات