علوم زیستی دریا
بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه

رضا اسعدی؛ محمد رضا ایمانپور؛ مسعود اصغری؛ طیبه عنایت غلام پور

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.70140.1938

چکیده
  در تحقیق حاضر، اثرات آنزیم فیتاز و جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا به‌مدت 8 هفته روی رشد و کیفیت لاشه فیل ماهی جوان مورد بررسی قرار گرفت. فیل‌ماهیان جوان (میانگین وزن 16/2±65/80 گرم) در 21 حوضچه فایبرگلاس توزیع شده و با 7 جیره غذایی که حاوی سطوح مختلف سویا و فیتاز بودند مورد تغذیه قرار گرفتند. جیره‌‌‌های آزمایشی شامل جیره شاهد که در آن ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 35-45

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43628

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت به تنش‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهی سفید با سه تکرار طراحی شد. بچه‌ماهیان سفید با میانگین وزنی 15/0 ± 76/1 گرم به ...  بیشتر