نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

در تحقیق حاضر، اثرات آنزیم فیتاز و جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا به‌مدت 8 هفته روی رشد و کیفیت لاشه فیل ماهی جوان مورد بررسی قرار گرفت. فیل‌ماهیان جوان (میانگین وزن 16/2±65/80 گرم) در 21 حوضچه فایبرگلاس توزیع شده و با 7 جیره غذایی که حاوی سطوح مختلف سویا و فیتاز بودند مورد تغذیه قرار گرفتند. جیره‌‌‌های آزمایشی شامل جیره شاهد که در آن از پودر سویا و آنزیم فیتاز استفاده نشد و 6 جیره آزمایشی دیگر به روش فاکتوریل 3×2 شامل دو سطح 40 و 70 درصد جایگزینی پودر ماهی با پودرسویا و سه سطح فیتاز (صفر، 1000 و 2000 واحد بین المللی بر کیلوگرم) تهیه شدند. در پایان دوره آزمایش تفاوت معنی‌داری در بین شاخص های رشد مشاهده گردید (05/0p< ( و وزن بدست آمده، نرخ رشد ویژه و شاخص کارایی پروتئین بطور معنی‌داری در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی شاهد بالاتر بود و تیمار شاهد کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. ولی درصد بقا تفاوت معنی‌داری نداشت(05/0p>). اثر جایگزینی، اثر آنزیم فیتاز و اثر متقابل در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری داشتند(05/0p< ( با افزایش جایگزینی پودرماهی با پودر سویا و میزان آنزیم فیتاز، به‌ترتیب شاخص‌های رشد کاهش و افزایش یافتند. درصد رطوبت، چربی، پروتئین و میزان انرژی خام لاشه فیل‌ماهیان در بین تیمارهای آزمایشی معنی‌دار نبود (05/0p> (. از طرفی درصد خاکستر در تمیار شاهد بطور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود (05/0p< (.اثر جایگزینی، اثر آنزیم فیتاز و اثر متقابل در ترکیبات لاشه اثر معنی‌داری نداشتند (05/0p> (.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Afshar Mzndaranani, N .2002. Practical Guide to Nutrition and Food and Drug aquatic animal in Iran, First Edition, Nourbakhsh Publication, pp. 92-91.
AOAC (Association of Official Analytical Chemists), 1995. Official Methods of Analysis, 16th edition. AOAC, Arlington, Virginia.
Bonaldo, A., Roem, A.J., Fagioli, F., Pecchini, A., Cipollini, I. and Gatta, P.P. 2008. Influence of dietary levels of soybean meal on the performance and gut histology of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and European sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquac. Res. 39: 970–978.
Cheng, Z.J.J., Hardy, R.W. and Usry, J.L. 2003. Plant protein ingredients with lysine supplementation reduce dietary protein level in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) diets, and reduce ammonia nitrogen and soluble phosphorus excretion. Aquacult. 218: 553–565.
Ivanov, T. 1989. Nutrition and feeding of fish published by Van Nostrand Reinhold, New york. 260 pp.
Kamali, A. Farabi, MA, 2005. Effect of initial weight of Beluga (Huso huso Linnaeus 1758) on habit of concentrate foods in fiberglass ponds. J. Sci, Agric. and Natur. Res. 12(5): 53-44.
Ketola, H.G. 1994. Use of enzymes in diets of trout to reduce environmental discharges of phosphorus. In: World Aquaculture Society, World Aquaculture Book of Abstracts, New Orleans. J. World Aqua. Soci., pp 94.
Lanari, D., Dagaro, E. and Turri, C. 1998. Use of non linear regression to evaluate enzyme treatment of plant protein diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquacult. 161: 345-356.
Li, M.H. and Robinson, E.H. 1997. Microbial phytase can replace inorganic phosphorus supplements in channel catfish (Ictalurus punctatus) diets. J. World Aqua. Soci. 28: 402-406.
Martinez-Llorens, S., Vidal, T., Garcia, I. J., Torres, P.M. and Cerda, M.J. 2009. Optimum dietary soybean meal level for maximizing growth and nutrient utilization of on-growing gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquac. Nutr. 15: 320–328
Nwanna, L.C., Schwarz, F. and Broz, J. 2005. Influence of phytase and incubation of plant feedstu¡s on growth and phosphorus digestibility by common carp (Cyprinus carpio). J. Appl. Trop. Agri. 10: 101-108.
Nwanna, L.C. and Schwarz, F. 2007. Effect of supplemental phytase on growth, phosphorus digestibility and bone mineralization of common carp (Cyprinus carpio). Aqua. Res. 38: 1037-1044.
Przybył, A., Mazurkiewicz, J. and Rożek, W. 2006. Partial substitution of fish meal with soybean protein concentrate and extracted rapeseed meal in the diet of sterlet (Acipenser ruthenus). J. Appl. Ichthyol. 22: 298-302.
Rodehutscord, M. and Pfeffer, E. 1995. Effects of supplemental microbial phytase on phosphorus digestibility and utilization in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. Water Sci. Tech. 31: 141-147.
Ronyai, A., Csengeri, I. and Varadi, I. 2002. Partial substitution of animal protein with full-fat soybean meal and amino acid supplementation in the diet of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). J. Appl. Ichthyol. 18: 682–684.
Soares, J.H. and Hughes, K.P. 1994. Efficacy of phytase on phosphorus utilization. Proceedings of Maryland Nutrition Conference for Feed Manufacturers., pp.76-79.
Spinelli, J., Houle, C. R. and Wekell, J.C. 1983. The effects of phytates on the growth of rainbow trout (Salmo gairdneri) fed purified diets containing varying quantities of calcium and magnesium. Aquacult. 30: 71-83.
Storebakken, T., Refstie, S. and Ruyter, B. 2000. Soy products as fat and protein sources in fish diets for intensive aquaculture. In: Drackley, J.K. (Ed.), Soy in Animal Nutrition. Federation of Animal Science Societies, Savoy, IL. 127–170.
Vielma, J., Ruohonen, k. and Peisker, M. 2002. Dephytinization of two soy protein increases phosphorous and protein utilization by rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss). Aquacult. 204: 145-156.