بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی

کریم گلشاهی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ ولی ا... جعفری شموشکی؛ علی اکبر پاسندی سیاقی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 78-86

چکیده
  اثر شدت و طول دوره نوری در یک دوره 40 روزه بر روی رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام گرفت. بعد از سازگاری اولیه، میگوهای جوان سه ماهه با وزن اولیه 20/0±13/8 گرم در تانک‌های فایبرگلاسی با ظرفیت 300 لیتر با تراکم 12 عدد در هر تانک ذخیره شدند. با استفاده از لامپ‌های فلوئورسنت، شدت های نوری 50 و 1500 لوکس و فتوپریودهای 24 ساعت ...  بیشتر