نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه دریانوردی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار، چابهار، ایران.

چکیده

بنادر نقش رابط حمل و نقل دریایی با سایر حمل و نقل‌ها را بر عهده دارند، با توجه به فعالیت‌های بسیاری که امروزه در بنادر انجام می‌شود، در هر نقطه از بندر خطراتی وجود دارد و به همین دلیل کار در بندر در شمار مشاغل خطرناک قرار دارد.
در این تحقیق عوامل موثر بر بروز حوادث کاری در بندر شهید‌رجایی، شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند. ابتدا این عوامل با استفاده از مصاحبه‌ها و جلسات متعدد با مدیران عملیاتی،خبرگان و متخصصان حوزه HSE و نیز مروری بر تحقیقات قبلی و ادبیات تحقیق شناسایی و بررسی شدند و سپس با استفاده از تکنیک دلفی انتخاب گردیدند.
اولویت‌بندی عوامل با استفاده از روش AHP انجام و تعداد 105 پرسشنامه توزیع شد و 86 پرسشنامه معتبر جمع‌آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جامعه آماری این پژوهش را مدیران، کارشناسان ایمنی و عملیاتی بندر شهید رجایی تشکیل داده‌اند.
از آنجا که می توان از یافته‌های پژوهش برای کاهش حوادث ناشی از کار در بندر شهید رجایی استفاده کرد، از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی و از نظر نوع و ماهیت تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی محسوب می‌گردد.
اهمیت و اولویت‌بندی هر یک از عوامل تاثیر گذار بر بروز حوادث کاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک پذیری بالای کارکنان، خستگی مفرط، نظارت ناکافی بر اعمال پیمانکاران و کارکنان/کارگران به ترتیب اولویت اول تا سوم عوامل موثر بر بروز حوادث کاری در بندر شهید رجایی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Adl, M., Mobasharamini, M., and Saybani, M. 2007. "The Role of Safety Management in Ports and Coastal Areas of the Country." 9th National Conference on Maritime Industries in Iran. (In Persian), Available at https:// sid.ir/paper/810291/fa.
Dosti, H. 2013, 'Consequences of accidents caused by work', Social Monthly; economic; Scientific and cultural work and society, no. 171, pp. 78-79. (In Persian). Available at http://ensani.ir/fa/article/download/356412.
Hosseini, Sh., 2011, 'Investigation of effective organizational factors in reducing accidents caused by work in workshops', Work and Society Monthly, no. 140, pp. 80-99. (In Persian). Available at http://ensani.ir/ fa/article/302463.
ILO. (2005). Safety and health in ports: ILO code of practice. Geneva, pp. 20-30.
Khanzode, V.V., Maiti, J. and Ray, P.K., 2012. Occupational injury and accident research: A comprehensive review. Safety science, 50(5), pp.1355-1367. DOI: 10.1016/j.ssci.2011. 12.015.
Salehi, M., Imani, M., Zayeri, F., Vahabi, N., Pirhosseini, H., and Arji, M., 2009. Bayesian model for work-related accidents in Iran. Journal of Health Administration, 16(51), 30-42. (In Persian), Available at https://ensani.i r/fa/article/535248.
Shojaei, S., and Azad, S. 2005. "Safety and Health Audit Guide in Ports." Second National Conference on Safety in Ports, Tehran. (In Persian). DOI: https://civilica.com/doc/4925.