نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور مطالعه مراحل تولید مثل و تغذیه P. maeoticus ، نمونه برداری از سواحل جنوبی دریای خزرانجام شد. نمونه ها تحت شرایط تقریبا ثابت شوری آب دریا ( ppt5/0±9 ) و دمای 1 25 درجه سانتیگراد و دوره تاریک و روشنایی 12 به 12 ساعت قرار داده شدند. متوسط زمان طی شده در مرحله Precopula (جفت شدن نر و ماده) 91/0±6/2 روز و متوسط زمان رشد جنینی (زمان پرورش در کیسه جنینی) 05/1± 51/8 روز تخمین زده شد. میزان هم آوری (باروری) ، بر اساس میانگین تعداد نوزادان متولد شده از هر جانور ماده 125/14 عدد تخمین زده شد. اولین جفتگیری بعد از حدود 40 روز پس از تولد مشاهده شد. در مرحله بعد اثر ترکیبات غذایی مختلف بر رشد maeoticus .P با 6 ترکیب غذایی (گوشت ماهی – سیب زمینی پخته)، (برگ – نان)، (برگ – سیب زمینی پخته)، (نان – سیب زمینی پخته)، (گوشت ماهی – برگ )، (گوشت ماهی– نان) به عنوان جیره غذایی ترکیبی و بصورت پلیت در 6 تیمار و 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که اندازه طول سر maeoticus.P هنگام تغذیه با جیره های غذایی مختلف دارای اختلاف معنی داری می باشند (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abedian, A., Khalesi, M., Shokri, M., and Heidari, M. 2003. Reproduction and growth of Caspian Sea Amphipod, Pontogammarus maeoticus, in laboratory condition. Iranian Journal of Marine Science and Technology. 2 (2-3): 51-59. 
Alouf, N.J. 1986. Biologie de Gammarus laticoxalis laticoxalis dance rivier du Ligan. Hydrologia.133 : 45-57.
Bershtein, Y.A., Vinogradov, L.G., Kondakova, N.N., Kun, M.S., Astakhov, T.V. and Romanova, N.N. 1968. Atlas of invertebrates of the Caspian Sea. Moscow: 1- 215.
Borowsky, B., and Borowsky, R. 1987. The reproductive behaviors of the amphipod crustacean Gammarus palustris (Bousfield) and some insights into the nature of their stimuli. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology .107:131–144.
Bousfield, EL. 1973. Shallow-water gammaridean  Amphipoda of New England. Cornell University Press, Ithaca, New York, P: 312.
Browne, W.E., Price, A.L., Gerberding, M., Patel, N.H. 2005. Stages of embryonic development in the amphipod crustacean Parhyale hawaiensis. Genesis.42:124-149.
Costa , F.O., Costa, M.H. 2000. Review of the ecology of Gammarus locusta (L.) Pol. Arch. Hydrobiol. 47:351-359.
Cruz-Rivera ,E., Hay, M.E. 2000b.The effect of diet mixing on consumer fitness: macroalgae, epiphytes, and animal matter as food for marine amphipods. Oecologia. 23: 252- 264.
Edsel, A.C. 1991. Reproductive behavior and sexual dimorphism of caprellid amphipod. J. Crustac. Biol. 11(1):59-63.
Elwood, R., Gibson, J., Neil, S. 1987. The amorous Gammarus: size assortative mating in G. pulex. Anim. Behav. 35: 1-6.
Goedmakers, A. and Roux, A.L., 1981. Essais d’hybridation entre plusieurs    populations de Gammarus du groupe pulex(Crustacés, Amphipodes). Crustaceana.24: 99-109.
Habibi, T. 2000. General Zoology (Arthropods). University of Tehran Press. University of Tehran, Tehran, p: 407.
Hartnoll, R.G., Smith, S.M. 1978. An experimental study of sex discrimination and pair formation in gammarus duebenii (Amphipoda). Crustaceana. 38(3):253-263.
Jaber, L., Hassanzadeh Kiabi, B., 1998.  Identify and determine the biology of the southern coastal line of the Caspian Sea amphipoda. Pajouhesh-Va-Sazandegi. 39: 121-125.
Kolding, S. and Fenchel, TM. 1981. Patterns of reproduction in different populations of five species of the amphipod genus gammarus. Oikos. 37:167-172.
Kostalos, Mary S. 1979. Life history and ecology of G. minus Say (Amphipoda: Gammaridae). Crustaceana. 37: 113-122.
Kruschwitz, Lois G. 1978. Environmental Factors Controling Reproduction of the amphipod Hyalella azteca. Proc. Okla. Acad. Sci. 58: 16-21.
Maranhão, P., Marques, J.C. 2003. The influence of temperature and salinity on the duration of embryonic development, fecundity and growth of the amphipod Echinogammarus marinus Leach (Gammaridae). ACTA OECOL. 24: 5–13.
Mirzajani, A. 1997. Identification and ecology of the South Caspian Sea watershed Amphipod. University of Tehran.
Nelson, WG. 1980. Reproductive patterns of Gammaridean amphipods. Sarsia.65: 61-71.
Salek Yousefi, M., 2000. Feeding of farming aquatics (coldwater, warm water and shrimp), Cultural Institute of Alani Publications, Tehran, 318P.
Sutcliffe, D.W. 1992. Reproduction in Gammarus (Crustacea, Amphipoda): basic processes. Freshwater Forum, 2(2), pp. 102-128.
Vorobyova, A. A. and Nikonova, R. S. 1987b, Gammarids Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald) and Niphargoides maeoticus (Sowinsky) as aquaculture species. Gid. Bio. Zh. 23(6): 52-65.
Prato, E., Biandolino, F., Scardicchio, C. 2006. Postembryonic Growth, Development and Reproduction of Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) (Gammaridae) in Laboratory. Zool. Stud. 45(4): 503-509
Shuhaimi, MO., Pascoe, D. 2001. Growth, development and reproduction of Hyalella azteca (Saussure, 1858) in laboratory culture. Crustaceana. 74: 171-181.
Ward, PI. 1986. A comparative field study of the breeding behaviour of a stream and a pond population of Gammarus pultx (Amphipoda). Oikos. 46:29-36.
Weygoldt, P. 1958. Die Embryonalentwicklung des Amphipoden Gammarus pulex pulex (L). Zool Jb Anat.77:51–110.