نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 گروه اقتصاد و بیمه دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی در پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر است. در پژوهش‌های قبلی علی رغم توجه به دیگر انواع گردشگری، مطالعه‌ای بر گردشگری دریایی و به ­طور خاص سفر و گردشگری دریایی در پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر، صورت نگرفته است. با تحقق هدف پژوهش حاضر، ضمن افزایش درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان، فرصت‌های شغلی در منطقه افزایش می ­یابد. در صورت محقق نشدن، علاوه بر استفاده نکردن از پتانسیل‌های بالقوه منطقه، موجب هدر­رفت سرمایه در بخش سفر و گردشگری دریایی می‌ گردد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش، آمیخته اکتشافی( رویکرد کیفی –کمی) است. بخش کیفی تحقیق با تمرکز بر مصاحبه، مشاهده، مطالعه و ... با رویکرد استقرایی صورت گرفته است. در بخش کمی تحقیق اقدام به تجزیه و تحلیل داده ­ها بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی و با به ­کارگیری از نرم­ افزار SPSS v.22 انجام شده است، همچنین رتبه بندی مؤلفه‌های تحقیق با استفاده از مدل ایده آل و به کمک مقایسات زوجی مورد ارزیابی قرار گرفت که این عملیات توسط نرم‌افزار Expert choice 11 محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بعد زیرساخت با وزن نهایی528/0 رتبه اول و بعدهای خدماتی، اقتصادی و فرهنگی به ترتیب با وزن نهایی 243/0، 142/0 و 086/0 رتبه ­های دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص داده­ اند. از میان مؤلفه‌ها، ساخت مکان­ های اقامتی و تفریحی، برگزاری گشت­ ها و تورهای دریایی، تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی و تبلیغات رسانه­ ای به ترتیب با وزن نهایی 431/0، 432/0، 488/0 و 559/0 از میان مؤلفه‌های هر بعد بعنوان رتبه اول مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات