نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 گروه اقتصاد و بیمه دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی در پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر است. در پژوهش‌های قبلی علی رغم توجه به دیگر انواع گردشگری، مطالعه‌ای بر گردشگری دریایی و به ­طور خاص سفر و گردشگری دریایی در پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر، صورت نگرفته است. با تحقق هدف پژوهش حاضر، ضمن افزایش درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی خوزستان، فرصت‌های شغلی در منطقه افزایش می ­یابد. در صورت محقق نشدن، علاوه بر استفاده نکردن از پتانسیل‌های بالقوه منطقه، موجب هدر­رفت سرمایه در بخش سفر و گردشگری دریایی می‌ گردد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش، آمیخته اکتشافی( رویکرد کیفی –کمی) است. بخش کیفی تحقیق با تمرکز بر مصاحبه، مشاهده، مطالعه و ... با رویکرد استقرایی صورت گرفته است. در بخش کمی تحقیق اقدام به تجزیه و تحلیل داده ­ها بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی و با به ­کارگیری از نرم­ افزار SPSS v.22 انجام شده است، همچنین رتبه بندی مؤلفه‌های تحقیق با استفاده از مدل ایده آل و به کمک مقایسات زوجی مورد ارزیابی قرار گرفت که این عملیات توسط نرم‌افزار Expert choice 11 محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بعد زیرساخت با وزن نهایی528/0 رتبه اول و بعدهای خدماتی، اقتصادی و فرهنگی به ترتیب با وزن نهایی 243/0، 142/0 و 086/0 رتبه ­های دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص داده­ اند. از میان مؤلفه‌ها، ساخت مکان­ های اقامتی و تفریحی، برگزاری گشت­ ها و تورهای دریایی، تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی و تبلیغات رسانه­ ای به ترتیب با وزن نهایی 431/0، 432/0، 488/0 و 559/0 از میان مؤلفه‌های هر بعد بعنوان رتبه اول مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bavarsad, P. and Amraei, B. 2014. The role of maritime industries and port services of Chabahar in the economy of Sistan and Baluchistan province (in Iran), using input-output model. Master Thesis, Persian Gulf University, Bushehr, Iran. (In Persian).
Bell, D. W. and Braaksma, J. P. 1989. Critical Factors in Planning Multimodal Passenger Terminals (No. 1221).
Bowen, C., Fidgeon, P. and Page, S. J. 2014. Maritime tourism and terrorism: Customer perceptions of the potential terrorist threat to cruise shipping. Current issues in tourism, 17(7): 610-639.
Fernández-Macho, J., Murillas, A., Ansuategi, A., Escapa, M., Gallastegui, C., González, P., Prellezo, R. and Virto, J., 2015. Measuring the maritime economy: Spain in the European Atlantic Arc. Marine Policy. 60:49-61.
Fetisov, V. A. and Maiorov, N. N. 2017. Mathematical modelling and research of passenger flows in marine passenger port. NAŠE MORE: znanstveni časopis za more i pomorstvo. 64(1): 1-6.
Habibi, A. R. and Hesabian, N. 2015. Investigating the effect of service quality on customer loyalty. In the first International Conference on Research, Management and Security Sciences, Tehran. (In Persian).
Hall, C. M. 2001. Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier? .Ocean & coastal management. 44(9-10): 601-618.
Hall, C. M., Scott, D. and Gössling, S. 2013. The primacy of climate change for sustainable international tourism. Sustainable Development. 21(2): 112-121.
Jugović, A., Mezak, V. and Lončar, S., 2006. Organization of maritime passenger ports. Pomorski zbornik. 44(1): 93-104.
Kizielewicz, J. 2012. Theoretical considerations on understanding of the phenomenon of maritime tourism in Poland and the world. Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie:108-116.
Mittal, S., Dai, H., Fujimori, S., Hanaoka, T. and Zhang, R. 2017. Key factors influencing the global passenger transport dynamics using the AIM/transport model. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 55: 373-388.
Panahi, M. and Seif, M. S. 2014.Tourism in its nature and concepts, 8th edition, Samt Publication. (In Persian).
Papageorgiou, M. 2016a. Coastal and marine tourism: A challenging factor in Marine Spatial Planning. Ocean and coastal management. 129: 44-48.
Papageorgiou, M. 2016b. Marine spatial planning and the Greek experience. Marine Policy. 74: 18-24.
Ports and Maritime Organizatin, 2015. Khorramshahr port at a glance, Available from: https://www.pmo.ir/fa/portsandterminals/iranianports/khorramshahrport [4 October 2015]. (In Persian). Pur Ahmad, A., Ferdowsi, O. and ShahMohammadi, H. R. 2016. Investigation of nautical tourism indicators in the coastal provinces of Iran'Iranian Journal of Marine Science and Technology. 20(78):55-64. (In Persian).
Saaty, T. L. 1994. Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process. RWS publications.
Sambracos, E. and Maniati, M., 2014. Financial Crisis & Passenger Shipping: Evidence from Greece. SPOUDAI-Journal of Economics and Business. 64(2): 40-49.
Seif, A. A. 2001. Educational measurement and evaluation methods: Douran Publication. (In Persian).