نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فنی مهندسی - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

2 گروه علوم ومهندسی آب، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

چکیده

یکی از موارد بسیار مهم در ارتباط با مجاری قوسی، فرسایش ساحل رودخانه در قوس بیرونی می‌باشد، که دلیل عمده‌ی آن، وجود جریان‌های ثانویه بوده. حفاظت و تثبیت دیواره‌های رودخانه به‌طور کلی شامل دو روش مستقیم و غیرمستقیم (آرام کننده‌ها و انحراف دهنده‌ها) است. یکی از مهم‌ترین سازه‌های حفاظتی انحراف دهنده، آبشکن‌های رودخانه‌ای هستند. در این تحقیق به بررسی مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از آبشکن هگزاپاد با نفوذپذیری 12، 20، 27 و 35 درصد به ترتیب باعث کاهش 17، 27.9، 38 و 45.3 درصدی آبشستگی نسبت به مدل شاهد بدون نفوذپذیری شده است. افزایش نفوذپذیری آبشکن‌های هگزاپاد باعث کاهش آبشستگی حول آبشکن‌ها می‌شود. افزایش درصد نفوذپذیری آبشکن-های هگزاپاد از 12 به 35 درصد باعث کاهش ابشستگی به میزان 34.1 درصد شده‌اند. این پدیده به علت عبور راحتر جریان آب از بین آبشکن هگزاپاد شده و گردآب‌های کمتری نیز به وجود می‌آورد که باعث کاهش آبشستگی می‌شود. همچنین با افزایش عدد فرود از 0.2 به 0.36 شاهد 11.8 برابر شدن آبشستگی می‌شود. البته باید این نکته را شاهد بود که با افزایش عدد فرود تأثیر افزایش نفوذپذیری آبشکن‌ها بر کاهش آبشستگی بیشتر می‌شود. به‌طوری که با نصب آبشکن نفوذپذیر 35 درصد در عدد فرود 0.2 و 0.36 به ترتیب شاهد کاهش 20 و 61 درصدی آبشستگی نسبت به مدل شاهد هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Shafai Bajestan, M. (1388). Theoretical and Scientific Principles of Hydraulic Sediment Transmission. Shahid Chamran University of Ahvaz, 549 pages.
Shafai Bajestan, M. (Translator) (1391). River Reform and sediment management by submerged panels. Shahid Chamran University Press, Ahwaz, 313 p.
Publication of Management and Planning Organization of the country "Guidelines for the design, construction and maintenance of river spillways", No. 516.
Publication of Management and Planning Organization of the country "Erosion and Sedimentation in the Spill Area", Issue 284.
Nasrallahi, AS, 2001. "Investigation of openings for scouring around open spills". Master's thesis for Civil and Water Engineering, Faculty of Engineering and Engineering, Tarbiat Modares University.
Fazli, M.and Ghodsian, M.and Salehi, S.a.a. 2008. Scour and flow field around a spur dike in a 90° bend. International Journal of Sediment Research.23 (1):56-68
Ghodsian, M. and Vaghefi, M. 2009. Experimental study on scour and flow field in a scour hole around a T-shape spur dike in a 90° bend. International Journal of Sediment Research. 24(2): 145-158
Masjedi, A. and Akbari, I. and Abyar, H.2011. Evaluating scour at L-shape spur -dike In a 180 degree bend.World Applied Sciences Journal.15 (12):1740-1745
Melville, B. W. 1997. Pier and abutment scour: Integrated approach. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 132(2): 125-136.
Najiabhari, M., Ghodsian, M., Vaghefi, M., and Panahpur, N. (2010). “Experimental and Numerical Simulation of Flow in a 90 degree Bend”, Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 21, pp. 292-298.
Van den heever, A. (2013).  “An Investigation of the Use of Groynes as a means of Riverbank Erosion Protection”, Ms.c thesis. Department of Civil Engineering Stellenbosch University.
yan, l. baomin, w. and yong qiang, l.2012. Research on application of removable non-rescue submerged groins in lower yellow river training works. procedia engineering , v. 28, pp:781-785