نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

بندر انزلی به عنوان اصلی ترین و قدیمی ترین بندر شمال کشور، اهمیت ویژه ای در ترانزیت کالا را دارد. با شناسایی دقیق موقعیت کلیدی این بندر در مسیر کریدور شمال – جنوب و با تدوین راهبرد صحیح در راستای ترانزیت می توان به ارتقای عملکرد این بندر از طریق جذب کالاهای بیشتر پرداخت. در این تحقیق، استناد به افزایش بیشتر ترانزیت کالا از بندر انزلی به عنوان ماموریت بندر انزلی و با استفاده از تحلیل سوات (SWOT) نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و تهدید ها و فرصتهای (عوامل خارجی) بندر انزلی شناسایی و ارزیابی می شوند. بررسی ماتریس ارزیابی داخلی نشان می دهد که در بین عوامل داخلی، ورود سریع و ایمن کشتی به بندر و نرم تخلیه و بارگیری بالا دلیل جذابیت ترانزیت در این بندر است . در حالیکه فقدان سیستم هماهنگ کننده و کمبود انبارهای مسقف و بار انداز از مهمترین نقاط ضعف بندر انزلی شناخته شده است. نتایج جدول ارزیابی عوامل خارجی بیان می کند که افزایش درآمد ترانزیت مهمترین فرصت و رقابت شدید در جذب ترانزیت مهمترین تهدید در بین عوامل خارجی می باشد. در نهایت با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک ( QSPM) به تدوین مناسبترین راهبرد پرداخته شده است. در این راستا از بین هشت راهبرد انتخاب شده، "سیاست جذب تجار" ، " سیاست حفظ مشتریان ثابت" و سیاست " نوسازی تجهیزات محوطه بندری " بترتیب بیشترین اولویت را کسب نموده اند.

کلیدواژه‌ها

اعرابی،م. 1385. دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی
پیرسون، ر. 1381. برنامه ریزی مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی. انتشارات یادواره کتاب
جمشیدی، غ. 1379. نقش بنادر امام و عقبه در ترانزیت انواع کالا به عراق، مرکز آموزش عالی سازمان بنادر و کشتیرانی-دانشگاه امیر کبیر.
دیویدفرد. آر، 1384. مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفاتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ بیست و یکم.
زمانیان، ف. 1388. ماهنامه علمی و تحقیقاتی بندر و دریا، شماره 26
 
 
 
 
سازمان حمل و نقل جاده ای، بررسی عملکرد حمل و نقل در زمینه ترانزیت کالا،  خلاصه گزارش کالا های عبوری از کشور سال 86 الی 93 http://www.rmto.ir/Pages/TranzitReaport.aspx
سالمی،م.1388. ماهنامه علمی و تحقیقاتی بندر و دریا، شماره 26
علی احمدی، ا.، فتح الله، م.، تاج الدین، ا. 1382. نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، رویکردها، پارادایم ها، مکاتب، فرایندها، مدلها ، تکنیک ها و ابزارها ، تهران، تولید دانش.
عمرانی، ق.، کرباسی، ع.، ارجمندی، ر. و حبیب‌پور، 1389. تدوین استراتژی بهینه سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش SWOT  و QSPM ( مطالعه موردی شهر رشت)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 26، صفحات 41- 62
فلود، پاتریک. سی ؛ درومگل، تونی؛ کارول، استیفن. جی؛ گورمن، لیم.1381. مدیریت کاربرد استراتژی، معروفی نفده ای ، فخرالدین ، سنندج دانشگاه کردستان
مجتهد سلیمانی، س. 1388. ماهنامه علمی و تحقیقاتی بندر و دریا، شماره 26 ،
هانگر، جی.دیوید؛ ویلن، توماس ال .1381. مبانی مدیریت استرتژیک. سید محمد اعرابی، داوود ایزدی. تهران : نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی .
 
Alfredo, F; translate by Parsaeayan, A; A rabi, M, 1385. Strategic Management 12th edition (in Persian).
Godet, M. 2006. Creating Futures; Scenario Planning as a Strategic Management Tool.ECO-NOMICA.paris.
Meredith E. David, Forest, R. David, & Fred, R. David .2009. The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Applied To A Retail Computer Store. The Coastal Business Journal, 8(1), 42-52.
Walker, O.C., Boyd, H. w., Mullins, j., 2001. Marketing Strategy: A decision focused approach, New York: McGraw-Hill.