نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری آبزیان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری

3 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک جیره بر روی برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و میکروبیوتای روده‌ای فیل ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی در کارگاه پرورش ماهیان خاویاری در استان مازندران اجرا شد. 4 گروه از فیل ماهیان با میانگین وزنی 8/5±82/40 گرم در حوضچه‌های فایبرگلاس با تراکم 20 عدد ماهی در هر حوضچه، به مدت 56 روز با سطوح مختلف گروبیوتیک (0، 5/0، 1 و 2 درصد غذا، هر تیمار با 3 تکرار) غذادهی شدند. در انتهای دوره شاخص‌های رشد (میانگین افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، ضریب سودمندی پروتئین مصرفی، شاخص کبدی، ضریب رشد ویژه)، درصد بازماندگی، ترکیبات لاشه و میکروبیوتای روده‌ای این تیمارها با تیمار شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، که فیل ماهیان تغذیه شده با سطح 2 درصد گروبیوتیک، از شاخص‌های رشد بهتر و بازماتدگی بیشتری نسبت به تیمار شاهد و نیم درصد برخوردارند (05/0P). تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک و تعداد کل باکتری های زیست پذیر روده در طی آزمایش در تمامی تیمارها افزایش یافته و اختلاف معناداری در تعداد آنها در تیمار 2 درصد نسبت به سایر تیمارها در پایان آزمایش مشاهده شد (05P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

AOAC (1995). Official Methods of Analysis, 16th edn. Association of Official Analytical Chemists International, Arlington, VA, USA, pp: 21–25.
Azari, A.H., Hashim, R., Azari Takami, G., Farabi, S.M.V., Darvish, M. and Safari, R. 2011. Effect of prebiotic (GroBiotic®-A) on the growth performance and intestinal microflora on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum). J. Res Biol 1(5): 325-334.
Azari, A.H., Hashim, R., Habibi Rezaei, M., Najafpour, Sh., Azari Takami, Gh. and Roohi, A.Gh. 2011. The Effects of Commercial Probiotic and Prebiotic Usage on Growth Performance, Body Composition and Digestive Enzyme Activities in Juvenile Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). World Appl Sci J 14: 26-35.
Bagheri, T., Hedayati, S.A., Yavari, V., Alizade, M. and Farzanfar, A. 2008. Growth, survival and gut microbial load of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fry given diet supplemented with probiotic during the two months of first feeding. Turkish J Fish Aqua Sci 8: 43-48.
Bahmani, M., Kazemi, R. and Donskaya, P. 2001. A comparative study of some hematological features in young reared sturgeon. Fish Physiol Biochem 24: 135-140.
Burr, G, Delbert, M. and Gatlin III, D.M. 2009. Effects of the Prebiotics GroBiotic®-A and Inulin on the Intestinal Microbiota of Red Drum, Sciaenops ocellatus. J World Aquacult Soc 40(4): 440-449.
Burr, G., Hume, M., Ricke, S., Nisbet, D. and Gatlin III, D.M . 2010. In Vitro and in vivo evaluation of the prebiotics GroBiotic®-A, Inulin, Mannanoligosaccharide, and Galactooligosaccharide on the digestive microbiota and performance of hybrid Striped Bass (Morone chrysops×Morone saxatilis). Microb Ecol 59:187–198.
Dumont, H.J. 1998. The Caspian Lake: history, biota, structure and function. Limnology and Oceanograph 43: 44-52.
Gibson, G.R. 2004. Fiber and effects on probiotics (the prebiotic concept). Clin Nutr 1:25–31.
Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B. 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. J. Nutr 125, 1401-1412.
Hosseinifar, S.H. and Mahious, A.S. 2007. Probiotics, Prebiotics and synbiotics in Aquaculture: A review; Proceeding of International Training Course on fish Nutrition and disease, 5 september,Ghaemshhr, iran, pp: 23-24.
Jalali, M.A., Ahmadifar, E., Sudagar, M. and Azari Takami, GH. 2009. Growth efficiency, body composition, survival and hematological chang in great sturgeon (Huso huso Linnae , 1758) Juvenile fed diets supplemented with different level of Ergosan. Aquac Res 219: 891-909.
Li, P. and Gatlin III, D.M. 2004. Dietary brewer’s yeast and the Prebiotic Grobiotic AE influence growth performance, immune responses and resistance of hybrid striped bass (Moronechrysops × M. saxatilis) to Streptococcus iniae infection. Aquaculture 231: 445-456.
Li, P. and Gatlin III, D.M. 2005. Evaluation of the prebiotic GroBiotic®-A and brewer’s yeast as dietary supplements for sub-adult hybrid striped bass (Moronechrysops M.saxatilis) challenged in situ with Mycobacterium marinum.Aquaculture 248: 197-205.
Mahious, A.S., Gatesoupe, F.J., Hervi, M., Metailler ,R. and Ollevier, F. 2006. Effect of dietary inulin and oligosaccharides as prebiotics for weaning turbot, Psetta maxima. Aquac Int 14:219-229.
Mahious, A.S., Gatesoupe, F.J., Hervi, M., Metailler, R. and Ollevier, F. 2005. Effect of dietary inulin and oligosaccharides as prebiotics for weaning turbot (Psetta maxima). Aquac Int 14:219-229.
Mohseni, M., Pourkazemi, M., Bahmani, M., Falahatkar, B., Pourali, H.R. and Salehpour, M. 2006. Effects of feeding rate and frequency on growth performance of yearling great sturgeon, Huso huso. J. Appl. Ichthyol 22, 278-282.
Nazari, R.M., Sohrabnejad M. and Ghomi. M.R. 2009. The effect of maternal size on larval characteristics of Persian sturgeon, Acipenser persicus. Aquac Res 40: 1083-1088.
Olsen, R.E., Myklebust, R., Kryvi, H., Mayhew, T.M. and Ringø, E. 2001. Damaging effect of dietary inulin on intestinal enterocytes in Arctic charr (Salvelinus alpinus L.). Aquac Res 32:931 934.
Peter, H. and Sneath, A. 1986. Bergeys manual of systematic Bacteriology, USA, pp: 1104-1154.
Rengpipat, S., Phianphak, W., Piyatiratitivorakul, S., and Menasveta, P. 1998. Effects of a probiotic bacterium on black tiger shrimp (Penaeus monodon) survival and growth. Aquaculture 167:301-313.
Ringø, E, Olsen, R.E., Tø, G., Dalmo, R.A., Amlund, H., Hemre, G. and Bakke, A.M. 2010. Prebiotics in aquaculture: a review. Aquac Nutr 16:117–136.
Savolainen, L.C. and Gatlin III, D.M. 2009. Evaluation of dairy–yeast prebiotic supplementation in the diet of juvenile goldfish in the presence or absence of phytoplankton and zooplankton. J. Aqua Anim Health 21:156–163.
Tacon, A.G. 1990. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Feeding Methods. Agent Laboratories Press, Redmond, Taoka, pp: 131-138.
Yousefian, M., Hedayatifard, M., Fahimi, Sh., Shikholeslami, M., Irani, M., Amirinia, C. et al. 2012. Effect of prebiotic supplementation on growth performance and serum biochemical parameters of Kutum (Rutilusfrisiikutum)fries. Asian J. Anim Vet Advanc 7(8): 684-692.