نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، خرمشهر

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده اقتصاد

چکیده

تحقیق پیش رو پویایی بازده مازاد میان اجاره موقت کشتی در اجاره نامه های سفری و اجاره نامه های زمانی در بازار فله خشک را مورد بررسی قرار داد. در ابتدا، با استفاده از مجموعه داده های هفتگی در بازه زمانی ژانویه سال 2003 تا ژانویه 2016 وجود یک رابطه هم جمعی دراز مدت میان قراردادهای موقت سفر و قراردادهای با مسیر دریایی مشخص در معادله های اجاره موقت کشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، بر اساس آنالیز فنی برای مشخص کردن سیگنال های بازده مازاد و تشکیل استراتژی تجارت، روشی جدید طراحی شد. بر این اساس، تمرکز ما بر روی انحراف های کوتاه مدت بود و استراتژِی اجاره ای را در زمینه آنالیز فنی طراحی کردیم. به ویژه، روش MMTM را طراحی کرده و یک استراتژِی اجاره را تشکیل دادیم. سرانجام، استراتژِی خود را نسبت به قانون ساده ورود هفتگی به یک اجاره دریایی معین را آزمودیم. نتایج نشان می دهد که روش ما عملکرد بهتری نسبت به استراتژی معیار دارد و آشکار ساخت که بهره برداری مناسب از انحراف های نرخ در بازار نقدی بازده مازاد قابل توجهی را باعث می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Adland, R. and Cullinane, K. 2006. A time varing risk premium in the term structure of bulk shipping freight rates. Journal of Transport Economics and Policy. 39(2): 191–208.
Adland, R. and Strandenes, S. 2006. Market efficiency in the bulk freight market revisited. Maritime Policy and Management. 33(2): 107–17.
Alizadeh, A.H. and Nomikos, N. K. 2006a. Trading strategies in the market for tankers. Maritime Policy and Management. 33(2): 119–40.
Alizadeh, A. H. and Nomikos, N. K. 2007a. Dynamics of the Term Structure and Volatility of Shipping Freight Rate. Seattle, W. A. INFORMS.
Alizadeh, A. H. and Nomikos, N. K. 2007b. Investment timing and trading strategies in the sale and purchase market for ships. Transport Research. 41(1): 126–43.
Engle, R. F. and Granger, C. W. J. 1987. Cointegration and error correction. Representation estimation and testing. Econometrica. 55:251−276.
Glen, D., Owen, M. and Meer, V. D. 1981. Spot and time charter rates for tankers: 1970–77. Journal of Transport Economics and Policy. 1: 45–58.
Hong, H. and Stein, J. 1999. A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. Journal of Finance. 54: 2143-84.
Johansen, S. 2005. Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control. 12(2–3(: 231–254.
Kavussanos, M. G. (1996). Comparisons of volatility in the dry-cargo ship sector. Spot versus time charters, and small versus larger vessels. Journal of Transport Economics: 67–82.
Koekebakker, S. and Ådland, R. 2004. Modelling forward freight rate dynamics—empirical evidence from time charter rates. Maritime Policy and Management. 68 (5).
Kavussanos, M. G. and Alizadeh, A. H. 2002. The expectations hypothesis of the term structure and risk premium in dry bulk shipping freight markets. Journal of Transport Economics and Policy. 36(2): 267–304.
McMillan, D. 2001. Nonlinear predictibility of stock market returns: evidence from nonparametric and threshold models. International Review of Economics and Finance, 10: 353–68.
Phillips, P. C. B. and Perron, P. 1988. Testing for a unit root in time series regression. Biometrika,. 75: 335–46
Tvedt, J. 2003. A new perspective on price dynamics of the dry bulk market. Maritime Policy and Management. 30(3): 221–30.
Veenstra, A. 1999. Quantitative Analysis of Shipping Markets. Delft: Delft University Press.
Wilder Jr, J. W. 1987. The Adam Theory of Markets. Or What Matters is Profit. Cavida Ltd. McLeansville, NC USA.
Zannetos, Z. S. 1966. The Theory of Oil Tankship Rates: An Economic Analysis of Tankship Operations (No. 4).