نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه فیزیک‌دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (شمال)، تهران، ایران

چکیده

خط ساحلی، به عنوان مرزی که جریان آب در آن نسبتاً نفوذناپذیر است، می‌تواند موجب تغییر الگوی جریان شود و لذا بررسی نقش هیدرودینامیکی آن با وجود سادگی، در مطالعات مهندسی سواحل و حتی اکوسیستم‌های مرطوب، غیر قابل انکار است. در این پژوهش با استفاده از شبیه‌سازی سه بعدی در محیط مدل عددی MIKE 3، موسسه هیدرودینامیکی دانمارک، دو نوع شبیه‌سازی سه بعدی بر اساس معادلات ناویر استوکس جهت بررسی نقش خط ساحلی به صورت حوضه‌ای مستطیل‌شکل و انحنادار مطرح شده است. در هر دو شبیه‌سازی، فرض شده که ویژگی‌های کانال جزرومدی قشم به صورت علمی برقرار باشد. این پژوهش به خوبی نشان می‌دهد که الگوی سرعت یکنواخت در حوضه مستطیل‌شکل با پیچش سرعت در انحنای موجود در حوضه منحنی‌شکل، تغییر می‌کند. تنگ‌شدگی موجود در انحنای حوضه موجب افزایش سرعت (حدود m/s 05/0) با توجه به اصل پایستگی جرم می‌گردد. بازشدگی پس از پیچش حوضه موجب کاهش سرعت به اندازه‌ی m/s 1/0 (m/s 4/0 در حوضه مستطیلی به m/s 3/0 در حوضه منحنی‌شکل و معادل با 25% سرعت) می‌شود. نکته قابل‌تأمل دیگر نقش تغییر تراز آب است. در کهکشند، بین مد بالاتر (HHW) و جزر پایین‌تر (LLW) اختلاف زیادی در الگوی سرعت وجود ندارد، اما در مهکشند که سطح آب بالاتر است، اختلاف m/s 1/0 در حوضه مستطیلی و m/s 2/0 در حوضه منحنی-شکل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Addo, K. A., Walkden, M., and Mills, J. P. t. (2008). Detection, measurement and prediction of shoreline recession in Accra, Ghana. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63(5), 543-558.
Gholami, A., Akbar Akhtari, A., Minatour, Y., Bonakdari, H., and Javadi, A.A. (2014). Experimental and numerical study on velocity fields and water surface profile in a strongly-curved 90 open channel bend. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 8(3), 447-461.
Ghosh, M. K., Kumar, L., and Roy, C. (2015). Monitoring the coastline change of Hatiya Island in Bangladesh using remote sensing techniques. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 101, 137-144.
http://www.sailwx.info
Khosravi, M., Siadatmousavi, S. M., Vennell, R., and Chegini, V. (2017). The transverse dynamics of flow in a tidal channel within a greater strait. Ocean Dynamics, 1-16.
Leonardi, N., and Plater, A. J. (2017). Residual flow patterns and morphological changes along a macro-and meso-tidal coastline. Advances in Water Resources, 109, 290-301.
Mahmoudov, M., Chegini, V., and Montazeri Namin, M. (2011). Three-Dimensional Simulation of Qeshm Channel Currents. Persian Gulf Scientific Journal, 2(3), 0-0.‎
Petropoulos, G. P., Kalivas, D. P., Griffiths, H. M., and Dimou, P. P. (2015). Remote sensing and GIS analysis for mapping spatio-temporal changes of erosion and deposition of two Mediterranean river deltas: The case of the Axios and Aliakmonas rivers, Greece. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, 217-228.
Razmi, M., Mohammad Asgari, H., Dadolahi-Sohrab, A., Nazemossadat, S. M. J., and Khazaei, S. H. (2018). Assessing changes shoreline in Dayyer city using the Landsat satellite data, sensor TM and OLI 1991 and 2014 years. Journal of Marine Science and Technology, 16(4), 1-12. doi:10.22113/jmst.2016.32078
Sadrinasab, M., Fayaz Mohammadi, M., Ashtari Larki, A., and Chegini, V. (2017). The impact of river meandering on water level fluctuation and suspended sediment concentration-Arvanrood case study. Journal of Marine Science and Technology, World Wide Web electronic publication. http://jmst.sinaweb.net. Available Online from 15 May 2017. Version (4/2017). doi:10.22113/jmst.2017.45982
Varnaserighandali, S., and Ketabdari M.J., (2016). Modelling and Analysis of tidal currents on Qeshm Channnel.18th Proceedings of Marine Industuries Conference, 18-21 October, Iranian Association of Naval Architecture and Marine Engineering, Kish Island, 1-8.
Yao, P., Stive, M., Wang, Z., Zhang, C., Chen, Y., and Su, M. (2013). The genesis of the radial tidal current off the Central Jiangsu Coast. Paper presented at the Coastal Dynamics 2013: 7th International Conference on Coastal Dynamics, Arcachon, France, 24-28 June 2013.
Zarepour, A., Behdarvandi Askar, M., Cheraghi, S., and Zareii, V. (2017). Investigating the Hydrodynamic Status of Mahshahr Export Port by Using MIKE21 Software. Journal of Marine Science and Technology, World Wide Web electronic publication. http://jmst.sinaweb.net. Available Online from 14 May 2017. Version (4/2017).. doi:10.22113/jmst.2017.44305