نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

کفال پوزه باریک گونه غیربومی دریای خزر است که در سال‌های 1930 تا 1934 از دریای سیاه به دریای خزر معرفی گردید و با موفقیت استقرار یافت و در حال حاضر از گونه‌های اقتصادی دریای خزر می‌باشد. از آنجا که هیچ اطلاعاتی در سطح مولکولی در مورد این گونه پس از 8 دهه حضور در دریای خزر وجود ندارد لذا در این مطالعه به منظور بررسی ساختار ژنتیکی کفال پوزه باریک در دو منطقه بابلسر (27 نمونه) و تنکابن (30 نمونه) استان مازندران از 6 لوکوس ریزماهواره استفاده شد. نتایج غنای آللی پایین (5Na = ) و سطح هتروزایگوسیتی را بالا (821/0(Ho = نشان داد بنابراین تنوع ژنتیکی این گونه نسبت به ماهیان دریایی بسیار پایین می‌باشد. همچنین شاخص تمایز ژنتیکی بین مناطق بسیار پایین بود (032/0) که می‌تواند به دلیل مهاجرت‌های طبیعی این گونه و پدید آمدن جریان ژنی بالا (4/10) بین این مناطق باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ایرانی، ع. 1380. بررسی سن، رشد و رسیدگی جنسی کفال‌های تالاب گمیشان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 61 صفحه.
پورفرج، و. 1385. بررسی خصوصیات ریخت شناسی و برخی از ویژگی‌های زیست‌شناختی کفال ماهیان در سواحل جنوبی دریای خزر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. 121 صفحه.
رضوی صیاد، ب. 1369. مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی اقتصادی دریای مازندران. کنفرانس ملی بهره برداری مناسب از ذخایر آبزیان دریای مازندران. بابلسر 265-300.
سلطانی، م.، و رهاننده، م. 1380. گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر، مجله دامپزشکی دانشگاه تهران، شماره 1، دوره 56، ص،105-106.
عبدلی، ا. 1378. ماهیان آب‌های داخلی ایران. انتشارات موزه حیات وحش شهرداری تهران، صفحه: 160-168.
فضلی، ح. 1378. مطالعه برخی خصوصیات زیستی کفال پوزه باریک در سواحل جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، سال نهم، شماره 4، ص. 29- 42.
فضلی، ح. و غنی‌نژاد، د. 1383. بررسی صید و برخی جنبه‌های زیستی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، سال سیزدهم، شماره 1، ص. 97- 114
یوسفیان، م.، عریان، ش.، فرخی، ف.، و عصائیان، ح. 1382. مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک. مجله علمی شیلات ایران، سال دوازدهم شماره 1، ص. 131- 152.
 
Allendorf, F., Ryman, N. and Utter, F. 1987. Genetics and fishery management: past, present and future. In: Population genetics and fishery management. University of Washington press, Seattle, p: 235
Amos, W., and Harwood, J. 1998. Factors affecting levels of genetic diversity in natural populations. Phil. rans. R. Soc. Lond. B. 353:177.
Appleyard, S., Ward, R., and Grewe, P. 2002. Genetic stock structure of bigeye tuna in the Indian Ocean using mitochondrial DNA and microsatellites. J. Fish Biol. 60(3): 767-770.
Bassam, B. J., Caetano-Anolles, G. and Gresshoff, G. M. 1991. Fast and sensitive silver staining of DNA in polyacrylamide gels. Anal. Biochem. 84: 680–683
Bataillon, T. M., David, J. L. and Schoen, D. J. 1996. Neutral genetic markers and conservation: simulated Germplasm collections. Genetics 144:409-417.
Beliaeva, V.N., Vlasenko, A.D. and Ivanov, V.P. 1989. Caspian Sea: Ichthyofauna and fisheries resources. Nauk Press, Russian Academy of Science, Moscow, p: 235.
Berg, L.S. 1965. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries, Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem, p: 510.
Brummer, E.C., Kochert, G. and Bouton, J. H., 1991. RFLP variation in diploid and tetraploid alfalfa. Theor. Appl. Genet. 83(1): 89-86.
Carvalho, G. R. 1998. Advances in molecular ecology, Ios Pr Inc. p: 420
Chen, L., Li, Q., and Yang, J. 2008. Microsatellite genetic variation in wild and hatchery populations of the sea cucumber (Apostichopus japonicas Selenka) from northern China. Aquac. Res. 39:1541-1549.
Cornuet, J. M. and Luikart, G. 1996. Description and power analysis of two tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data. Genetics 144: 2001-2014.
Dewoody, J., and Avise, J. 2000. Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals. J. Fish Biol. 56:461-473.
Diz, A. P., and Presa, P. 2009. The genetic diversity pattern of Mytilus galloprovincialis in Galician Rías (NW Iberian estuaries). Aquaculture 287(3-4): 278-285.
Dmitriev, A.N. 1964. Mullet in the Iranian waters of Caspian. Priroda, 12:74-75.
Echt, C.S., Kidwell, K.K., Knapp, S.J., Osborn, T.C. and McCoy, M.J., 1994. Linkage mapping in diploid alfalfa (Medicago sativa). Genome 37(1): 61-71.
Grassi, F., Imazio, S., Gomarasca, S., Citterio, S., Aina, R., Sgorbati, S., 2004. Population structure and genetic variation within Valeria nawallrothii Kreyer in relation to different ecological locations. Plant sci. 166(6): 1437-1441.
Hillis, D. M. & Moritz, C. 1996. Molecular systematics, 2nd edn. Sinauer Associates Inc., Sunderland, p: 254
Kalo, P., Endre, G., Zimanyi, L., Sandi, G.C. and Kiss, G.B., 2000. Construction of an improved linkage map of diploid alfalfa (Medicago sativa). Theor. Appl. Genet. 100(5): 641-657.
Kashi, Y., King, D. and Soller, M., 1997. Simple sequence repeats as a source of a quantitative genetic variation. Trends Genet. 13(1): 74-78
Katselis, G., Koutsikopoulos, C. and Kaspiris, P. 2002. Age determination and growth of leaping mullet, (Liza saliens R.1810) from the Messolonghi Etoliko lagoon (western Greece). Medit. Mar. Sci. 3(2): 147-158
Khoroshko, A.I. 1989. Mullet in: the Caspian Sea Ichthyofona and commercial stocks. Nauka press, muscow, Russia p: 340.
Kitada, S., Shishidou, H., Sugaya, T., Kitakado, T., Hamasaki, K. and Kishino, H. 2009. Genetic effects of long-term stock enhancement program. Aquaculture 290: 69-79.
Lit, M. and Luty, J.A., 1989. A hypervariable microsatellite revealed by in vitro amplification of a dinucleotide repeat within the caradiac muscle actine gene. Am. J. Hum. Genet. 44(3): 397-401.
Lucentini, L., Palomba, A., Lancioni, A., Gigliarelli, L., Natali, M., Panara, F. 2006. Microsatellite polymorphism in Italian populations of northern pike (Esox lucius). Fish. Res. 80: 251–262.
Miggiano, E., Lyons, R. E., Li, Y., Dierens, L. M., Crosetti, D., and Sola, L. 2005. Isolation and characterization of microsatellite loci in the striped mullet, Mugil cephalus. Mol. Ecol. Notes, 5(2): 323-326.
Patimar, R. 2008. Some Biological Aspects of the Sharpnose Mullet Liza saliens(Risso, 1810) in Gorgan Bay-Miankaleh Wildlife Refuge(the Southeast Caspian Sea). Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 8:225-232.
Peakall, R. and Smouse, P.E. 2006. GENALEX 6: genetic analysis in excel. Population genetic software for teaching and research. Mol. Ecol. Notes. 6: 288-295.
Petit, R. J., Mousadik, A. E. and Pons, A. O. 1998. Identifying populations for conservation on the basis of genetic markers. Conserv. Bio. 12: 844-855.
Pinera, J.A., Blanco, G., Vázquez, E. and Sánchez, J.A. 2007. Genetic diversity of blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) populations of Spanish Coasts: a preliminary study. Mar. Biol. 151:2153–2158.
Quan, Y. C., Sun, X. W., and Liang, L. Q. 2006. Genetic polymorphism of Microsatellite DNA in Two Populations of Northern Sheatfish (Silurus soldatovi). Acta Genetica Sinica, 33(10), 908-916.
Sambrok, J., Fritsch, E. F., and Maniatis, T. 1989. Molecular Cloning, A laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, USA, p: 750
Sokal, R.R. and Rohlf, F.J. 1995. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research, 3rd Ed. W. H.Freeman, NewYork, USA, p: 436
Triantafyllidis, A., Abatzopoulos, T. J., Leonardos, J., and Guyomard, R. 2002. Microsatellite analysis of the genetic population structure of native and translocated Aristotle's catfish (Silurus aristotelis). Aquat. Living Resour. 15: 351-359.
Wang, C., Yu, X. and Tong, J. 2007. Microsatellite diversity and population genetic structure of redfin culture (Culterery thropterus) in fragmented lakes of the Yangtze River. Hydrobiologia 586:321-329.
Weir, B.S., Cockerham, C.C., 1984. Estimating F-statistics for the analysis of population structure. Evolution 38: 1358–1370
Wright, S. 1984. Evolution and the genetics of populations, volume 4: variability within and among natural populations. University of Chicago Press, USA, p: 360
Xu, G., Shao, C., Liao, X., Tian, Y., and Chen, S. 2009. Isolation and charaterization of polymorphic microsatellite loci from so-iuy mullet (Mugil soiuy, Basilewsky 1855). Conserv. Genet. 10: 653-655.
Yamamoto, S., Maekawa, K., Tamate, T., Koizumi, I., Hasegawa, K., and Kubota, H. 2006. Genetic evaluation of translocation in artificially isolated populations of white-spotted charr (Salvelinus leucomaenis). Fish. Res. 78: 352-358.
Yeh, F.C., Yang, R.C. and Boyle, T. 1999. POPGENE version 1.3.1. Microsoft Window-bases Freeware for population Genetic Analysis. Available: www.uallberta.ca/fyeh/. University of Alberta and the Centre for International Forestry Research