نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس

چکیده

با توجه به اهمیت ژن هورمون رشد در آبزی پروری، در این پژوهش کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در وکتور pTZ57R/T مورد بررسی قرار گرفت. پس از خالص سازی محصول PCR توسط کیت QIAquick Gel Extraction، ژن هورمون رشد در وکتور pTZ57R/T قرار گرفت. محصول اتصال به سلول‌های مستعد E. coli سویه DH5α ترانسفورم گردید. از کلونی‌های سفید که نشان دهنده نوترکیب بودن باکتری حامل آنها بود، استخراج پلاسمید انجام شد. تأیید صحت کلون‌های بدست آمده در این پژوهش با روش‌های PCR مستقیم و تعیین توالی انجام گرفت. cDNA هورمون رشد هامور معمولی دارای یک چارچوب باز خواندنی متشکل از 615 نوکلئوتید و 204 اسید آمینه می‌باشد. وزن مولکولی محاسبه شده و نقطه ایزوالکتریک پیش بینی شده پروتئین هورمون رشد به ترتیب برابر با 014/23 کیلو دالتون و 9/6 می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که ژن هورمون رشد در وکتور pTZ57R/T با موفقیت کلون گردیده است و می‌توان از آن جهت بیان ژن هورمون رشد در وکتورهای بیانی و تولید پروتئین هورمون رشد استفاده کرد. مقایسه توالی ژن بدست آمده با توالی ژن هورمون رشد هامور معمولی موجود در بانک ژنی شباهت بین آنها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Anathy, V., Venugopal, T., Koteeswaran,
 
R., Pandian, T. J. and Mathavan, S. 2001. Cloning,sequencing and expression of cDNA encoding growth hormone from Indian catfish (Heteropneustes fossilis). Bio.Sci, 3:315-324.
Canosa, L. F., Chang, J. P. and Peter, R. E. 2007. Neuroendocrine control of growth homone in fish.Endocrine , 151:1-26.
Fine, M., Sakal, E., Vashdi, D., Daniel, V., Levanon, A. and Lipshitz, O. 1993. Recombinant carp (Cyprinus carpio) growth hormone: Expression, purification, and determination of biological actity in vitro and in vivo. Gen. Comp. Endocrinol, 89: 51-61.
Guan, J. L., Machamer, C. E., Rose, J. K. 1985. Glycosylation allows cell surface transport of an anchored secretory protein. Cell, 42:489-96.
Koren, Y., Sarid, S., Ber, R. and Daniel, V. 1989. Carp growth hormone: molecular cloning and sequencing of cDNA. Gene, 77: 309–315.
Law, M. S., Cheng, K. W., Fung, T. K., Chan, Y. H., Yu, K. L. and Chan, K.M. 1996. Isolation and characterization of two distinct growth hormone cDNAs from the goldfish (Carassius auratus). Arch. Biochem. Biophys, 330: 19–23.
Lemaire, C., Writ, S. and Panyin, S. 1994. Giant catfish (Pangasianodon gigas) growth hormone- 
encoding cDNA cloning and sequencing by one sided polymarase chain reaction. Gene,49:271–276.
Li, W. S., Chen, D., Wong, A. L. and Lin, H. R. 2005. Molecular cloning, tissue distribution, and ontogeny of mRNA expression of growth hormone in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). Gen. Comp. Endocrinol, 144: 78-89.
Liu, B., Zang, X. N., Liu, S. M., Zhang, X. C. and Lei, J. L. 2011. Cloning, sequence characterization and phylogenetic analysis on full length cDNA of growth hormone from southern flounder (Paralichthys lethostigma). TrFAS,11: 529-537.
Meier, K. M., Castano, C., Laurino, J., Levy, J. A. and Marins, L. F. 2006. cDNA cloning and phylogenetic analysis of growth hormone genes from the mullet Mugil platnus (mugilomorpha, mugilidae) and the halfbeak Hemiramphus brasiliensis (atherinomorpha, hemiramphidae). Atlantica, Rio Grande, 28(2): 97- 102.
Peyush, P., Moriyama, S., Takahashi, A. and Kawauchi, H. 2000. Molecular cloning of growth hormone complementary DNA in Barfin Flounder (Verasper moseri). Mar. Biotechnol, 2: 21–26.
Pinheiro, J. S., Wolff, J. L. C., Araujo, R. C. and Hilsdorf, A. W. S. 2008. Molecular  cloning and sequence analysis of growth hormone cDNA of neotropical freshwater fish Pacu (Piaractus mesopotamicus). Genet. Mol. Biol, 31:381-384.
Sambrook, J. and Russell, D.W. 2001. Molecular Cloning: a Laboratory Manual, 3rd eds. Cold Spring Harbor Laborator Press, ISBN.978-087969577-4, New York, 2344 p.
Sciara, A. A., Rubiolo, J.A., Somoza, G. M. and Arranz, S. E. 2006. Molecular cloning
 
, expression and immunological characterization of pejerrey (Odontesthes bonariensis). Comp. Biochem. Physiol, 142: 284-292.
Sekine, S., Mizukami, T., Nishi, T., Kuwana, Y., Saito, A., Sato, M., Itoh, S. and Kawauchif, H. 1985. Cloning and expression of cDNA for salmon growth hormone in Escherichia coli. Proc. Nati. Acad. Sci. USA, 82(13): 4306-4310.
Siepel, A. and Haussler, D. 2004. Combining phylogenetic and hidden Markov models in biosequence analysis. Comput. Biol, 11(2-3): 413-428.
Syaifudin, M., Alimuddin, A., Widyastuti, U., Sudrajat, A.O., Sumantadinata, K. and Aliah, R. S. 2007. cDNA encoding growth hormone from humpback grouper (Cromileptes altivelis). BIOTROPIA, 14: 1-6.
Tamura, K., Dudley, J., Nei, M. and Kumar, S. 2007. MEGA4: Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) software version 4.0. Mol. Biol. Evol, 24: 1596-1599.
Venugopal, T., Anathy, V., Pandian, T. J., Gong, G. Z. and Mathavan, S. 2002. Molecular cloning of growth hormone-encoding cDNA of an Indian major carp (Labeo rohita) and its expression in Escherichia coli and zebrafish. Gen. Comp. Endocrinol, 125: 236–247.