نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

چکیده

حمل‌ونقل دریایی عمدتاً شامل مسائلی چون تخصیص ناوگان، مسیریابی کشتی و مسائل مربوط به سوختگیری کشتی‌ها هست. باید اشاره‌کنیم که مسئله تخصیص ناوگان، تعیین مسیر و برنامه‌ریزی کشتی‌ها با هدف حداقل سازی هزینه‌ها سروکار دارند. در سال‌های اخیر بیشتر شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با شرایط بازاری دشواری ازلحاظ سوخت‌گیری و قیمت سوخت مواجه گردیده‌اند. با توجه به اینکه تقریباً 60 درصد هزینه‌های کشتی به سوخت آن اختصاص دارد، پس هزینه های سوخت ناوگان به‌عنوان عمده ترین هزینه حمل‌ونقل دریایی محسوب می گردد. با توجه به شرایط رقابتی و عدم قطعیت های مختلف موجود در چنین مسائلی، بررسی یکپارچه تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت گیری امری ضروری است. بر این اساس در پژوهش حاضر مسئله حمل‌ونقل دریایی لاینر، که در آن تصمیمات مربوط به انتخاب ناوگان، تعیین مسیر بهینه هر شناور، انتخاب سرعت حرکت آن بین بنادر مختلف و سیاست سوخت گیری مربوطه در شرایط عدم قطعیت قیمت و مصرف سوخت به‌صورت یکپارچه اتخاذ می‌شود، موردمطالعه قرارگرفته است. وجود وابستگی سوخت‌گیری به مسیریابی و تخصیص با توجه به نیاز به سوخت‌گیری در طی مسیر کشتی اهمیت و ضرورت بررسی این دو موضوع به‌صورت یکپارچه را فراهم می‌سازد. بدین منظور مدل برنامه ریزی تصادفی عدد صحیح خطی بارو یکرد مبتنی بر سناریو توسعه داده‌شده است. حل و تجزیه‌وتحلیل‌های مربوطه در خصوص نمونه مسائل مختلف و مزیت های رویکرد یکپارچه و تصادفی بر حالتی که پارامترهای مدل قطعی فرض می‌شود؛ از طریق شبیه سازی و دیگر روش ها نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

Choi, B.C., Lee, K., Leung, J.Y.T., Pinedo, M.L., Briskorn, D. (2012) “Container Scheduling: Complexity and Algorithms”, Prod. Oper. Manag. 21 (1), 115–128.
Guericke. (2014) “Liner Shipping Network Design Decision Support and Optimization Methods for Competitive Networks”, M.Sc THESIS. Paderborn University.
Karinah, kjeldisen. (2011) “routing and scheduling in liner shipping”, phd, department of economic and business and social science university.
Psaraftis, H. (1999) “Foreword to the focused issue on maritime transportation", Transportation Science, vol. 33.
Ronen. (1982) “The effect of oil price on the optimal speed of ships”, Journal of the Operational Research Society, 33(11):1035–1040.
Sheng, Ek Peng Chew, Loo Hay Lee. (2015) “(s,S) policy model for liner shipping refueling and sailing speed optimization problem”, Transportation Research Part E 76–92.
UNCTAD (2010b). Review of Maritime Transportation 2010. United Nations.
Yao, Zhishuang. (2012) “A study on bunker fuel management for the shipping liner services”, Computers & Operations Research 39,1160–117.