نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده‌‌ی اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 گروه علوم پایه، دانشکده‌‌ی اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

استقرار خدمات ارزش افزوده می تواند در دستیابی به یک دیدگاه در راستای تسهیل تصمیمات راهبردی بنادر، بسیار مؤثر باشد. این پژوهش بر مبنای مطالعات تجربی، با رویکرد واقع گرای انتقادی و توصیفی با استفاده از داده های مطالعات موردی از بنادر ایران، صورت گرفته است که به بررسی سهم بالقوه ارائه خدمات ارزش افزوده در بنادر به عنوان یک استراتژی لجستیکی برای افزایش رقابت پذیری بنادر می پردازد. در این پژوهش، کمبود تحقیقات انجام شده در زمینه ارائه خدمات ارزش افزوده در مبانی لجستیک دریایی و پتانسیل آن، همچون یک مزیّت رقابتی در بنادر از دیدگاه کاربران بنادر، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج، حاکی از این است که خدمات ارزش افزوده ای که براحتی قابل دسترسی و ارائه هستند، بترتیب شامل ارائه خدمات حمل و نقل، خدمات انبارداری، خدمات ارائه آب شیرین، خدمات سردخانه و اماکن مونتاژ محصولات می‏باشد. براساس فرضیات مطرح شده در این مقاله، ارائه خدمات ارزش افزوده هم در جذب و هم در حفظ کاربران (مشتریان) بنادر سهم ویژه ای داشته و نتیجه گیری انجام شده بر صحت این ادعا دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Anderson, C., Park, Y., Chang, Y., Yang, C., Lee, T. and Luo, M, 2008.  A game-theoretic analysis of competition among hub ports, The case of busan and shanghai. Maritime Policy Management, Vol. 35,1: 5–26.
Au, K. and Ho, D., 2002. Electronic commerce and supply chain management: Value- adding services for clothing manufacturers. Integrated Manufacturing System, Vol. 13, 4: 247–254.
Bichou, K., and Gray, R., 2004. A logistics and supply chain management approach to port performance measure. Maritime Policy Management, Vol. 31,1: 47–67.
Chernatony, L., and Harris, F., 2000. Added value: It nature, roles and sustainability. European Journal of Marketing, Vol. 34,1: 39–56.
Christopher, M., 2005. Logistics and Supply Chain Management – Creating Value-Adding Networks,3rd edn. Great Britain, UK: Pearson education limited.
Christopher, M., Payne, A. and Ballantyne, D., 2002. Relationship Marketing: Creating Stakeholders Value. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Feli, R., and Allaei, M.H., 2018. The Role of Port Competency in Strategic Competitiveness on the Performance of Ports of Khuzestan Province; Journal Of Marine Science and Technology, online acceptance from 7 July 2017
Fernie, J., and Sparks, L., 2004. Logistics and Retail Management: Insights into Practice
and Trends from Leading Experts, 2nd edn. London: Kogan Page.
Gattorna, J., 2003. Handbook of Supply Chain Management. UK: Gower Publishing.
Harwell, M., 2011.Research design in qualitative/quantitative/mixed methods. In: C. Conrad andR. Serlin (eds.) The SAGE Handbook for Research in Education.
Heaver, T., 2006. The evolution and challenges of port economics. Research in Transport Economics, Vol. 16, 2: 11–41.
Lobo, A. and Jain, V., 2002. ‘Port users’ perspective of container transhipment business: Hierarchy of service attributes and dimensions. Singapore Maritime and Port Journal, Vol. 4: 154–161.
Malhotra, N., 2010. Marketing Research: An Applied Orientation, 6th edn. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Okorie, C., Tipi, N., 2008. An empirical view of value-adding services strategy in ports of developing economies. In: A. Lyons (ed.) Logistics Research Network.
Pettit, S., Beresford, A., 2009. Port developments from port gateways to hubs. Maritime Policy Management. Vol. 36,3: 253–267.
Powell, T., 2001. Competitive advantage: Logical and philosophical considerations. Strategic Management Journal, Vol. 22: 875–888.
Stopford, M., 2009. Maritime Economics, 3rd edn. Great Britain, UK: Routledge.
Tashakkori, A. 2009. Are we there yet? The state of the mixed methods community. Journal of Mixed Methods Research, Vol. 3,4: 287–291.
Sayare, J. and Tahman, 2017. H.R.A Feasibility Study of Promoting Shahid Rajaee Port to a Free Industrial Port, Journal Of Marine Science and Technology, Vol. 15,1: 17-34
Teddlie, C., Tashakkori, A., 2009. Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioural Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Ugboma, C., Ibe, C. and Ugwude, I. 2004 Service quality measurements in ports of a developing economy: Nigerian ports survey. Managing Service Quality, Vol. 14,6: 487–495.
Walters, D., Holladay, M. and Glaser, S. 2002 Added value, enterprise and competitive advantage.Management Decision, Vol. 40,9: 823–833.
Wood, E., 1978. Comments on a recent article on added value. Industrial and Commercial Training, Vol. 10,8: 332–333.
Yearbook of Ports and Shipping Organization, 2014
Yin, R., 2009. Case study research: Design and methods, 4th edn. California: Sage Publications Inc.