نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

جریان های چگال از پدیده هایی است که بصورتهای طبیعی و مصنوعی در بسیاری از علوم مربوط به سیالات به وقوع می پیوندد. شناخت چگونگی شکل گیری و حرکت آن در طبیعت کمک شایانی به بررسی تاثیر و نیز پیش بینی این پدیده به منظور کاهش خسارات و حتی استفاده مثبت از آن خواهد نمود. در این تحقیق سعی شده تا با ایجاد شیب های متفاوت در بستر یک مدل فیزیکی، به بررسی تغییرات ایجاد شده بر روی خصوصیات جریان ورودی با دبی و غلظت مختلف پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که که میزان کشش آب ساکن علاوه بر عدد ریچاردسون به شیب بستر نیز بستگی داشته؛ اما تغییرات غلظت جریان ورودی در محدوده انتخابی در تحقیق حاضر تاثیر چندانی بر شدت اختلاط ندارد. ضمنا سرعت جریان در اثر شیب بستر تا 1.62 برابر و ارتفاع جریان نیز بدلیل کشش آب ساکن تا حدود 5/3 برابر ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ahadiyan.J, Mohhamadi.F, Bahrami.H. 2014, Effect of vertical angle and hydraulic properties on flow distribution of single dense jet using physical model, journal of Marine Science and Technology.
Bahrami.H, Ghomeshi.M, Kashefipour.M, salehi.A.A, 2017, Investigation of characteristics of density current because of regime changes, journal of Marine Science and Technology.
 Chikita K., 1990, Sedimentation by river – induced Turbidity currents; field measurements and interpretation, Sedimentology, vol. 37, pp. 891-905.
Daly R.A., 1936,  Origin of submarine canyons. American Journal of Science, vol. 31, pp. 401 – 420.
Ellison T.H., Turner J.S. , 1959, Turbulent entrainment in stratified flow, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 6, No. 3, pp. 423.
Garcia M.H. , 1992, Turbidity currents , Encyclopedia of Earth system Science, Vol. 4, pp. 399-408.
Garcia,M.H, 1993, Hydraulic jumps in sediment-driven bottom currents. J.Hydraul.Eng., 119, 1094–1117.
Graf, W.H. , 1992, Storage losses in reservoirs, International Water Power & Dam Construction, Vol. 36, No. 4.
Haghiabi, A. H., 2004, The study of bed slope effect on velocity and concentration profiles   of density currents, Ph.D. Thesis, Shahid Chamran University, Ahwaz,Iran.
Parker G., Garcia M., Fukushima Y. , 1987, Experiments on turbidity currents over an erodible bed, Journal of Hydraulic Research, Vol. 25, No. 1.
Simpson J.E. , 1997, Gravity currents in the environment and the laboratory, Cambridge University Press.
Turner, J.S., 1973, Buoyancy effects in fluids, Cambridge University Press, London, England.