نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

فرسایش و رسوبگذاری از جمله مسائل با اهمیت در خصوص سواحل می¬باشند که همواره مورد توجه مهندسین رودخانه،سواحل و سازه¬های دریایی بوده است. یکی از ساده¬ترین و در عین حال اقتصادی¬ترین روشها، استفاده از ریپ رپ می¬باشد که به دلیل در دسترس بودن مصالح، سادگی اجرا و هزینه¬های کم بسیار متداول است. ریپ¬رپ به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای حفاظت سواحل از فرسایش مورد استفاده قرار می¬گیرد. از جمله کاربرد غیر مستقیم ریپ¬رپ، استفاده به صورت محافظ آبشکن به عنوان یک روش سازه¬ای حفاظت سواحل می¬باشد یکی از موارد مهم در مورد ریپ¬رپ¬ها ارائه معیار برای طراحی و انتخاب آنها می¬باشد که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و تحقیقات انجام شده بیشتر برای مسیرهای مستقیم بوده در حالیکهبه دلیل ماهیت جریان وقوع پدیده فرسایش در مسیرهای قوسی شکل بیشتر می¬باشد. در این تحقیق هدف، ارائه معیار برای طراحی ریپ¬رپ جهت محافظت از آبشکن¬ها در قوس¬ها می¬باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، در شرایط آزمایشگاه برای یک نوع ریپ¬رپ با قطر اینچ ،طول¬ها، فواصل و زوایای مختلف آبشکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق ارائه روابطی بر اساس پارامترهای مختلف برای طراحی پایدار ریپ¬رپ می¬باشد. همچنین در بخشی دیگر از تحقیق حاضر کارآیی روابط ارائه شده برای مسیرهای مستقیم توسط سایر محقیقن برای شرایط استفاده در قوس¬ها ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها