نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان

2 استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 معاونت آموزشی

چکیده

پهنه های گلی از مهمترین زیستگاههای ساحلی خلیج فارس به شمار رفته و پایه اساسی تولید اولیه هستند. بررسی تنوع گونه های جانوری جهت تعیین سلامت بیولوژیک و اکولوژیک یک اکوسیستم آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رده استراکودها جزء مایوفون های سخت پوست صدف دار می باشند. برای مطالعه تنوع و پراکنش این موجودات 7 ایستگاه در منطقه جزرومدی ساحل بحرکان انتخاب گردید. نمونه برداری از رسوبات بوسیله گرب و کور هسته بردار cm25/8 از 5 سانتی متری سطح رسوبات انجام شد. فاکتورهای محیطی مانند شوری، دما، اکسیژن محلول و کدورت سنجیده شد. کل کربن آلی کل و دانه بندی رسوبات هر ایستگاه بدست آمد. رسوبات زیستی هر ایستگاه در محل با فرمالین 10% تثبیت شدند، سپس با الک 63 میلی متر شسته و با رز بنگال رنگ آمیزی شدند و جداسازی این موجودات با تتراکلریدکربن انجام شد. تراکم این موجودات در فصول زمستان و تابستان به ترتیب 10495 و 3565 فرد در cm210 بود. نهایتاً 29 گونه شناسایی گردید. خانواده Cytheridae در هر دو فصل فراوانترین بود. میزان شاخص های تنوع شانون وبریلویین و شاخص های یکنواختی هیل و پیلو و شاخص غنای گونه ای مارگالف در فصل زمستان بیشتر از تابستان بود. بیشترین میزان کربن آلی کل در فصول زمستان و تابستان به ترتیب 9/59 و 4/61 بدست آمد. دانه بندی نشان داد که رسوبات منطقه از جنس سیلت-رس هستند و درصد سیلت-رس فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان بدست آمد. کلمات کلیدی: مایوفون، استراکود، شاخص، سواحل گلی، بحرکان

کلیدواژه‌ها