نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 استاد بخش علوم زمین/ دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش علوم زمین/ دانشگاه شیراز

4 کارشناس پژوهشی/ موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

در این پژوهش غلظت و توزیع فلزات سنگین در سطح و عمق رسوبات ساحلی و دریایی خلیج گواتر برای تعیین آلودگی طبیعی و انسانزاد بررسی شد. برای این منظور 17 نمونه رسوب سطحی و 5 مغزه رسوبی برداشته، و با عیار طبیعی منطقه مقایسه شد. نتایج توزیع سطحی فلزات نشان می دهد که بیشترین غلظت فلزات مس و روی، سرب، و نیکل به ترتیب در اسکله پسابندر، ساحل ماسه ای پسابندر، و پهنه های 'گلی جنگل حرا مشاهده می شود. ضرایب همبستگی بیانگر همبستگی بالای آهن و کسر رس¬اندازه با فلزات بالقوه سمناک، مانند مس، سرب، روی، و نیکل است. همچنین، توزیع عمقی فلزات در مغزه های رسوبی نشان می دهد که در 60 درصد مغزه ها، فلز سرب غنی شدگی سطحی، و در همه مغزه ها فلزات نیکل و کبالت غنی شدگی عمقی دارند. محاسبه ضرایب زمین-انباشت بیانگر این است که عناصر روی و مس در اسکله پسابندر آلودگی شدید دارند. همچنین، محاسبه شاخص بار آلودگی، و مجموع ریسک های بالقوه بوم شناختی نشان می دهد که بالاترین مقدار PLI و RI مربوط به اسکله پسابندر است. به نظر می رسد که تراکم تردد، و تعمیر و نگهداری شناورهای کوچک و بزرگ دریایی، به ویژه در دو ناحیه اسکله پسابندر، و حاشیه جنگل حرا، و همچنین هوازدگی واحدهای افیولیتی و آمیزه های رنگین مکران، دو عامل اصلی انباشت فلزات سنگین، در خلیج گواتر است.

کلیدواژه‌ها