نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دنشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 گروه زیست شناسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این بررسی 5 جایگاه ریزماهواره ای(Ssi25, Ssi62, Ssi37, Ssi60, Ssi23) با استفاده از 68 نمونه در میان دو جمعیت بندر لنگه(37 نمونه ) و میناب (31 نمونه) در سواحل استان هرمزگان مورد پژوهش قرار گرفت. استخراج DNA با استفاده از روش اصلاح شده CTAB انجام شد. تعداد آللهای مشاهده شده 17- 5 با میانگین آللی4/8 بود . مقادیر هتروزیگوسیتی مشاهده شده (792/0>Ho> 115/0)و هتروزیگوسیتی مورد انتظار (902/0> He> 598/0) براورد شد. فاصله ژنتیکی و شباهت ژنتیکی بر پایه Nei به ترتیب520/0 و 595/0 بدست آمد،که نشان میدهد شباهت و فاصله بین نمونه های میناب و بندرلنگه در حد جنس است . در هر دو ایستگاه مورد بررسی ، در بیشتر جایگاه ها انحراف معنی داری(001/0P<) از تعادل هاردی- واینبرگ دیده شد. بر پایه آزمون AMOVA میزان FST معنی دار(001/0 P=) و در حد متوسطی میان نمونه های میناب و بندرلنگه معنی دار براورد گردید و جریان ژنی 90/3 محاسبه شد . بر پایه داده های بدست آمده از این بررسی، علیرغم فاصله کم میان دو منطقه مورد بررسی ، احتمالا دو جمعیت متمایز ژنتیکی در بندرلنگه و میناب وجود دارد که میتواند در مدیریت این ذخایر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها