نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط هیدرودینامیکی بین فرآیندهای دو پهنه دریایی و ساحلی انجام شد. منطقه مورد مطالعه بخش شمال غرب دریای عمان تا تنگه هرمز و سواحل شرق هرمزگان می‌باشد. برای مدل‌سازی جریان‌های دریایی از نرم‌افزار مایک استفاده شد. در پهنه ساحلی با استفاده از تصاویر سنجنده‌ ASTER طبقه‌بندی به روش شپارد انجام گرفت. نتایج نشان داد که تنها 7% از سواحل منطقه سواحل ثانویه-تشکیل شده تحت اثر فرآیندهای دریایی- می‌باشند که در دو محدوده شهرستان سیریک و سواحل جنوبی شهرستان جاسک متمرکز شده‌اند. دماغه‌ای شکل بودن ساحل و نیز جریانات موازی با ساحل در محدوده بندر سیریک عمده عامل شکل‌گیری سواحل ثانویه است. در حالیکه جریانات به سمت ساحل در مجاورت سواحل جاسک و نیز وجود یک چرخه پادساعتگرد در قسمت شرقی منطقه بدلیل گذار از آب عمیق دریای عمان به آب کم عمق‌تر ابتدای تنگه هرمز از عمده عوامل تاثیرگذار در شکل‌دهی سواحل ثانویه جاسک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

حسینی. سید فریدالدین، 1388، طراحی نرم افزارجهت تعیین ارتفاع وزاویه فازجزرومد در سواحل شمالی دریای عمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رنجبر. محسن، ایرانمنش. فاضل، 1390، مرفودینامیک ساحلی و تغییرات دوره ای شمال دریای عمان (تالاب های جزر و مدی سواحل شرقی تنگه هرمز)، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، شماره 31. صفحه241-235
صدری نسب. مسعود، 1389، مدلسازی عددی سه بعدی آب در تنگه هرمز، نشریه علمی – پژوهشی اقیانوس شناسی، شماره 1. صفحه24-19.
عزیز جلالی. آ، مظاهری. س، 1386، بررسی معیارهای طبقه بندی مدل های اقیانوسی ، نهمین همایش صنایع دریایی، نور-مازندران
فاطمی. ب، 1389، آموزش نرم افزار Envi نسخه 4.8 (نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره‌ای)، سازمان نقشه برداری کشور- مرکز تحقیقات نقشه‌برداری. 123صفحه.
Finkle, C.W., (2008), Coastal Classification Systematic Approches to Consider in the Development of a Comprehensive Scheme  , journal of Coastal Research , 20(1) , 166213,ISSN0749-0208, Volume 20, Issue 1: pp. 166 – 213.
Johns, W. E., Yao, F., Olson, D. B., Josey, S. A., Grist, J. P. and Smeed, D. A., 2003. Observations of seasonal exchange through the Straits of Hormuz and the inferred heat and freshwater budgets of the Persian Gulf. Journal of Geophysical Research: Oceans (1978–2012), 108(C12):pp. 3391-3412.