نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشگاه هرمزگان - گروه زیست دریا 2- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 1- دانشگاه هرمزگان – گروه زیست دریا

3 کارشناس

چکیده

برخی از خصوصیات بیولوژیکی و پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری طی یک دوره یک ساله از خرداد 1390 تا اردیبهشت 1391 درآبهای ساحلی بندرعباس بررسی شدند. در مجموع 1106 عدد ماهی بیومتری قرار گرفت. همچنین هر ماه 35 عدد ماهی برای بررسی وضعیت تولید مثلی نمونه برداری شد، و برای اندازه گیری وزن گناد، وزن کبد، تعیین مراحل جنسی و بررسیهای بیشتر به آزمایشگاه منتقل شدند. سن 250 نمونه بوسیله برش اتولیت صورت گرفت، سن تخمین زده برای ماهیان ماده بین یک تا بیش از هفت و برای ماهیان نر بین یک تا بیش از چهار سال تعیین شد. رابطه وزن و طول (طول کل) برای ماهیان نر1635/3L004/0W= و برای ماهیان ماده 1293/3L0042/0W=محاسبه شد.که نشان دهنده رشد ایزومتریک این ماهی است. نرخ مرگ و میر طبیعی برای ماهیان ماده 886/0 و برای ماهیان نر 736/0 بر سال، و مرگ و میر صیادی برای جنس ماده 43/1 و جنس نر 62/1 بر سال محاسبه شد. شاخص گنادوسوماتیک برای جنس نر و ماده به ترتیب 25/0±82/0 و 59/0±477/2بر سال تعیین شد. میانگین شاخص هپاتوسوماتیک برای ماهیان نر20/0±89/0 و برای ماهیان ماده 16/0±28/1 محاسبه گردید. بیشترین میزان شاخص هپاتوسوماتیک در بهمن ماه و کمترین میزان آن در اردیبهشت ماه تعیین شد.

کلیدواژه‌ها