نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست

2 دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد

چکیده

لاک پشت دریایی عقابی (Eretmochelys imbricate) به عنوان گونه در خطر انقراض با تهدیدهای متعددی در سواحل جنوبی ایران رو به رو است که سبب کاهش چشمگیر این گونه کمیاب شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی رفتار بچه لاک پشت های عقابی در مقابل نور مصنوعی است. این مطالعه در ساحل ماسه ای تحت حفاظت جزیره کیش در آبهای خلیج فارس انجام شد. با انجام دو تیمار بر روی بچه لاک پشت ها اثر نور سنجیده شد. با توجه به شرایط منطقه، تیمار اول نور افقی مستقیم و چشمک زن (نمایان گر نور چراغ ماشین های عبوری از جاده پسکرانه) و تیمار دوم نور عمودی غیر مستقیم (نشانگر نور پایه های روشنایی جاده) انتخاب شد. داده های بدست آمده از هر تیمار با استفاده از آزمون T جفتی سنجیده شد. نتیجه آزمون در تیمار اول نشان داد تفاوت معنی دار بین تعداد بچه های منحرف شده به سمت نور افقی مستقیم و چشمک زن وجود دارد. اما نتیجه آزمون تیمار دوم نشان داد تفاوت معنی دار بین تعداد بچه های منحرف شده به سمت نور عمودی غیرمستقیم ثابت وجود ندارد. سنجش نتایج دو تیمار در آزمون T حاکی از آن است، نور ماشین های عبوری، با توجه به خصوصیات فیزیکی ساحل مورد بررسی، سهم بیشتری نسبت به نور پایه های روشنایی جاده در تغییر مسیر بچه لاک پشت های عقابی به سمت ساحل دارد. البته هر دو مخرب و اثر گذار است و باید راهکارهای مدیریتی و اجرایی جهت کاهش منابع نوری بخصوص کاهش نور ماشین های عبوری اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bourgeois, S., Emmanuelle Gilot-Fromontb, Anne Viallefont, Franc¸ois Boussamba and Sharon L. Deem. 2009. Influence of artificial lights, logs and erosion on leatherback sea turtle hatchling orientation at Pongara National Park, Gabon. Biological conservation, 142: 85–93.
Choi, G.Y. and K.L. Eckert. 2009. Manual of Best Practices for Safeguarding Sea Turtle Nesting Beaches. Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (WIDECAST) Technical Report No. 9. Ballwin, Missouri. 83p.
Deda, P. & ELBERTZHAGEN, I. & KLUSSMANN, M., 2007. Light Pollution and the Impatics on Biodiversity, Species and their Habitats (UNEP-CMS).
Mortimer, Jeanne & Marydele Donnelly. 2008. Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata). Marine Turtle Specialist Group 2008 IUCN Red List status assessment. http://www.iucnredlist.org/
Salmon, M., 2006. Artificial night lighting and sea turtles. In: Biologist, 50 [4]: 163-168.
Tuxbury S. M. and Salmon M. 2005. Competitive interactions between artificial lighting and natural cues during seafinding by hatchling marine turtles. Biological Conservation 121.  311–316.
Varela-Acevedo, Eckert K. L., Eckert, S. A., Cambers, G. and Horrocks J. A. 2009. Sea Turtle Nesting Beach Characterization Manual. P.46-97. In: Examining the Effects of Changing Coastline Processes on Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) Nesting Habitat, Master’s Project, Nicholas School of the Environment and Earth Sciences, Duke University. Beaufort, North Carolina USA.
Witherington B.E. and Martin, R. E.1996. Understanding, Assessing, and Resolving Light-Pollution Problems on Sea Turtle Nesting Beaches. FMRI Technical Report TR-2.