نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بنادر و دریانوردی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

چکیده

پیشی بینی ، ارزیابی و مقایسه نتایج راه حل های موجود و انتخاب قطعی یک راه حل برای رسیدن به هدف ، تصمیم نامیده می شود. گاهی تصمیم های اتخاذ شده به راحتی صورت می گیرد و به آنها توجهی نمی شود در مقابل مسایل و مشکلاتی وجود دارند که بسیار مهم هستند و اقدم به به تصمیم گیری پیرامون آنها به زمان طولانی تری نیاز دارد. به طور دقیق تر تصمیم گیری جوهره مدیریت است و عمل تصمیم گیری در واقع دشوارترین و در بعضعی مواقع خطرناک ترین کار هر مدیر است. یکی از شیوه های علمی تصمیم گیری روش های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی است که می تواند در شرایط نامطمئن با بررسی روابط بین معیارها یا پارامترها و هدف‌ها مناسبترین گزینه را که همان تصمیم است ، ارائه نماید تحلیل و بررسی سوانح دریایی به سبب وجود مداخله گرهای زیاد در ارزیابی یکی از حوزه های پیجیده محسوب می شود. این تحقیق برآن است تا با استفاده از روش ارزیابی با تکنیک فرآیند تحلیل سلسلسه مراتبی دلفی فازی عوامل متعدد را شناسایی و مدل سازی نماید. برای طراحی مدل مورد نظر ابتدا هدف ، سپس سلسله مراتب عوامل تعیین و ارتباطات بین عوامل و روابط بین آنها بررسی می شود و علاوه بر مطالعه اسنادی از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی جهت پالایش مولفه ها ، پارامترها یا معیارها ، بهره گرفته شده است و نتایج در قالب تصمیمات رتبه‌بندی شده ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها