نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 اداره کل شیلات

چکیده

استراتژی تغذیه‌ای خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) از فروردین تا اسفند ماه 1395 به صورت ماهانه در سواحل استان خوزستان انجام شد. صید نمونه‌ها با استفاده از تور ترال انجام شد. اقلام غذایی مورد تغذیه در معده P. pelagicus، درصد فراوانی وقوع هر طعمه و درصد فراوانی آن‌ها بررسی گردید. اقلام غذایی از گروه‌های متفاوتی همچون سخت‌پوستان، نرم‌تنان، فیتوپلانکتون‌ها، اسفنج‌ها، مرجان‌ها، ماهی‌ها، ذرات شن و ماسه و غیره در معده خرچنگ‌ها مشاهده گردید. از میان اقلام غذایی مورد تغذیه توسط این گونه بالاترین درصد وقوع طعمه به ترتیب به اسفنج‌ها، سخت‌پوستان و نرم‌تنان تعلق داشت. علاوه‌براین درصد فراوانی نسبی طعمه‌های متعلق به گروه اسفنج‌ها (65/38%) نسبت به سایر طعمه‌ها بیشترین مقدار را دارا بود. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از بررسی محتویات معده خرچنگ شناگر آبی با استفاده از مدل کاستلو نشان داد که این خرچنگ یک شکارچی با کنج تغذیه‌ای اختصاصی است و در طول سال از طعمه‌های اختصاصی خود شامل اسفنج‌ها، سخت‌پوستان و نرم‌تنان تغذیه می‌کند. هر چند که الگوی تغذیه آن از طعمه‌های اختصاصی در فصول مختلف سال تغییرات اندکی را نشان می‌دهد. در این مدل فیتوپلانکتون‌ها، ماهی‌ها، پرتاران، مرجان‌ها، نماتودها، آغازیان، شانه‌داران، نماتودها، کرمهای پهن، حشرات آبزی و ذرات شن و ماسه طعمه های تصادفی یا اتفاقی این خرچنگ تشخیص داده شد که احتمالا ضمن تغذیه از طعمه‌های اختصاصی مورد تغذیه این خرچنگ قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdel-Aziz, N.E. and Gharib, S.M., 2007. Food and feeding habits of round Sardinella (Sardinella aurita) in El-Mex Bay, Alexandria, Egypt. Egyptian Journal of Aquaculture Research, 33: 202-221.
Abol-Munafi, A.B., Pilus, N., Amin, R.M.D., Azra, M.N., Ikhwanuddin, M.H.D. 2016. Digestive enzyme profiles from foregut contents of blue swimming crab, Portunus pelagicus from Straits of Johor, Malaysia. Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences: 1-6.
Al-Behbehani B.E. 2007. Biological studies on the blue crab Portunus pelagicus and its parasitic infection in Kuwaiti waters. Journal of Egypt Society and Parasitology. 37:215–25.
Amundsen, P.A., Gabler, H.M. and Staldvik, F.J. 1996. A new approach to graphical analysis of feeding strategy from stomach contents data—modification of the Costello (1990) method. Journal of Fish Biology. 48, 607–614
Braga, R., Bornatowski, H., Ricardo, J. and Vitule, S., 2012. Feeding ecology of fishes an overview of worldwide publications. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 22: 915–929.
Costello, M. J. (1990). Predator feeding strategy and prey importance: a new graphical analysis. Journal of Fish Biology 36, 261–263.
Delestang, S., Platell, M. and Potter, I., 2000. Dietary composition of the blue swimming crab Portunus pelagicus L. Does it vary with body size and shell state and between estuaries Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 246(1): 241-257.
Fisheries statistical yearbook, 2015. Fisheries organization report. 64p.
Josileen, J. 2011. Morphometrics and length–weight relationship in the blue swimmer crab Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (Decapoda, Brachyura) from the Mandapam coast of India. Crustaceana 84(14), 1665–1681.
Kunsook, C., 2006. Population dynamics of blue swimming crab Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) at Kung Krabaen Bay. Chanthaburi Province. MSc.  diss., Chulalongkorn University. 
Kunsook, C., Gajaseni, N. and Paphavasit, N. 2014. The Feeding Ecology of the Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), at Kung Krabaen Bay. Chanthaburi Province, Thailand. Tropical Life Sciences Research, 25(1), 13–27.
Marshall, S.H., Warburton, K., Paterson, B., Mann, D. 2005. Cannibalism in juvenile blue-swimmer crabs Portunus pelagicus (Linnaeus, 1766): effects of body size, moult stage and refuge availability. Applied Animal Behaviour Science. 90: 65–82.
Memarzadeh, M. 1999. Crabs catching with cage. Planning Office and deputy of Fisheries.
Patel, N.M., Chhaya, N.D., Bhaskaran, M., 1979. Stomach contents of Portunus pelagicus (Linn.) from AD net catches. Indian Journal of Marine Science. 8:48–9.
Pianka, E. R. (1988). Evolutionary Ecology, 4th edn. New York: Harper Collins.
Soleimany Farsani, A. 2017. Feeding ecology of blue swimming crab (Portunus pelagicus) in Khuzestan coast (Persian Gulf). Ms Thesis. Khorramshahr University of marine science and technology. P. 79.